Mangfold, roller og åpenhet

 Bli kjent med innholdet i begrepet «mangfold». Øke refleksjonen rundt de positive sidene i mangfold og annerledeshet, og trigge åpenhet i flokken. Ulike kulturer i klassen, anerkjenne mangfold, verdier, rolle i flokken, åpenhet

Fokusområde  Ulike kulturer i klassen, anerkjenne mangfold, verdier, rolle i flokken, åpenhet 
Involverte fag/tverrfaglighet  KRLE/Samfunnsfag 

,

Innledning til læreren

Fravær av mangfold kan kanskje best betegnes som «enfold», et begrep som lett fører tankene til negativt ladede ord som diskriminering, sneversynthet og dumhet.​ Ordtaket «Der alle tenker likt, tenkes det lite» kan på mange måter ses som en oppsummering av enfoldet – eller fraværet av mangfold.​ 

 Vi mennesker har en tendens til å trekkes mot det vi kjenner oss igjen i; det som ligner oss selv. Tenk på nordmenn i Spania, eller redselen for å være annerledes og utenfor som mange ungdommer sliter med.  

 Vi mennesker er imidlertid ganske forskjellige, og i alle flokker er det elever som ikke er som alle andre. Det kan være fordi de har diagnoser eller fordi de har egenskaper eller opplevelser andre ikke har. Skal annerledesheten gjemmes bort og skjules, gjør det noe med menneskeklimaet i flokken. Når noe legges lokk på, kommer det ofte ut på andre måter, eks. gjennom negativ adferd. Dette kan forhindres med åpenhet rundt forskjelligheten, som tross alt er det naturlige. Noen forteller enkelt om slike opplevelser og egenskaper selv, andre kan trenge mye hjelp til å være åpne og å være seg selv.  

 Flokken vil ha en betydelig merverdi av åpenheten til den enkelte. Det vil lære ungdommene at vi alle er forskjellige og gjøre dem mer robuste til å takle annerledesheten. Åpenhet rundt forskjellighet kan hjelpe dem å skape en positiv identitet i sin egen annerledesheten, samt gjøre dem istand til å gå fra å være kritikeren til en positiv støtte som forstår og anerkjenner.   

 

Hensikt/mål

Bli kjent med innholdet i begrepet «mangfold». Øke refleksjonen rundt de positive sidene i mangfold og annerledeshet, og trigge åpenhet i flokken. 

Gjennomføringen av klassemøtet

Her må alle se hverandre, sitte i en ring. Den voksne introduserer temaet, gjennom å spørre hva som ligger i ordtaket «Der det tenkes likt, tenkes det lite». Ordet mangfold bør forklares, og at alle er like verdifulle og betydningsfulle i en flokk. Dette vil bidra til at ungdommene opplever tilhørighet i klasseflokken og styrke felleskapet.Bruk gjerne en «snakkepose» (ertepose funker, men andre ting som kan kastes rundt kan også brukes).

Aktivitet

Se filmen «Damer mekker bil i Afrika» fra NRK Skole (01:59)  som eksempel på en positiv annerledeshet. Still spørsmålene: Trenger forskjellighet alltid å handle om at man er forskjellige? Kan det også handle om at man gjør ting som er uvanlige/annerledes? Hvordan? 

 Se deretter filmen «fellesskap» av Arne Holte (02:28)  La flokken tenke et minutt eller to på hva de kan ha lyst til å dele. Den voksne starter med å fortelle om sin «forskjellighet», deler på en positiv måte. Det er lov å si pass om man ikke ønsker å dele, men det er viktig at det motiveres til å dele og svært viktig at alle delinger anerkjennes.  

 Etter filmen kan man legge opp til en «walk and talk» – to og to. Med spørsmålene: Forklar for hverandre hva tilhørighet betyr. Hvilke «flokker» var viktige når de var barn, og hvilke tilhører de nå? Hva kjennetegner en trygg og god flokk? Hvordan skal klasseflokken bli trygg for alle?

 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Samle alle sammen i en ring igjen. Still spørsmål til ungdommene som har delt med de andre: Hvordan var det nå i ettertid? Still spørsmål til de som hørte på: Hvordan var det at noen delte? Hvordan ser man på personer som er åpne og viser at de ikke er perfekte?Spør om det de snakket om når de gikk rundt: Hvilke flokker var gode for dem nå? Hva kan vi gjøre for å få klasseflokken trygg og god? Den voksne skriver ned tips. 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her A. Mangfold, roller, åpenhet