Klasseavtaler

Innarbeide gode klasseromsrutiner for å skape trygghet i flokken slik at alle skal få realisert sitt fulle potensiale. Læreren må være tydelig på skolens forventninger, og rutinene må gjelde hver dag i alle fag. 

Involverte fag/tverrfaglighet :Overordnet del

Innledning til læreren

Når mennesker er sammen må man ha retningslinjer og rammer slik at det skal bli forutsigbart og trygt for alle. Det er de voksne i klassen som må legge til rette for at normer etableres og defineres, og ikke minst følges. I hverdagen, hver eneste dag, hver eneste time. 

Rutiner og forutsigbarhet gjør det trygt for elevene.  

Ofte er det mange elever som ikke er kjent med hverandre når de starter opp på 8. trinn, det blir en ny situasjon fra barnetrinnets. De voksne skal også testes.  

Ro og kontroll er en forutsetning for at læring skal skje. Utrygghet og forstyrrelser hindrer læring.  

En ting skal ikke elevene medvirke til: Alle skal håndhilse på læreren hver morgen, første time. Deretter skal elevene håndhilse på lærengspartneren og stå ved pulten for felles hilsning og oppstart av timen.  

Husk alltid: Det er den voksnes som styrer. Det er ditt ansvar at det skapes en trygg flokk. Da vet vi at ledelse er viktig.  

Klasseavtalene og tipsene må hele tiden vises til i hverdagen. Det må holdes varmt.  

Hensikt/mål

Innarbeide gode klasseromsrutiner for å skape trygghet i flokken slik at alle skal få realisert sitt fulle potensiale. Læreren må være tydelig på skolens forventninger, og rutinene må gjelde hver dag i alle fag 

Gjennomføringen av klassemøtet

Læreren sier noe om at skolen ønsker at elevene skal ha det trygt og lære mye. Det er svært viktig for oss voksne på skolen. Når det er mange ungdom sammen, har vi ulike behov. Alle behovene er like viktige. Vi må ha regler for  

alle, men også ha forståelse for at noen elever har egne regler å forholde seg til.  

Fellesreglene skal vi sammen lage nå. Ut fra deres behov skal dere si noe om hvordan vi sammen skal skape trygghet og hvordan vi sammen skal lære mye.

Aktivitet

 • Dele ut et ark «Dette trenger jeg for å lære». Si klart ifra at vi vet hva som skal til for å skape trygghet for alle og lære mye. Gå igjennom arket, forklare hva de skal gjøre.  
 • Elevene jobber først individuelt, fyller ut arket minus oppgaven om «tips». Den skal gjøres senere. Det skal være ro i klassen.  
 • Den voksne setter sammen grupper på fire, en får ansvaret med å være ordstyrer. Alle legger frem de tre punktene som de synes er viktigst. 
 • Gruppa diskuterer seg frem til to punkter som har vært hyppigst fremme 
 • Plenum: Gruppa legger frem de to punktene, den voksne skriver de opp på tavla. 
 • Demokratiet avgjør: Klassen kommer frem til maks fem punkter. Punktene formuleres til positive forventninger som gjelder elevene i denne klassen. Eks. «Vi støtter og hjelper hverandre når vi samarbeider om fag.» 
 • Til slutt skal elevene igjen jobbe individuelt: Oppgaven om «tips». Hvordan skal man klare å nå de målene som klassen har bestemt? Forklar at de skal komme med tips, slik at alle kan få til de fem punktene.

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

 • Læreren samler inn alle arkene. Ser på hva elevene har svart, og lager en fin plakat (visualisering) med klasseavtalene (de fem punktene) og fem plakater med tips.  
 • Den siste oppgaven er en tilbakemelding.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Klasseavtalene kan tas opp under læringssamtaler/elevsamtaler eller utviklingssamtaler. Hvis elevene har forbedret seg på områder som de sleit med på barneskolen, er det en glimrende anledning for å gi ros.

Vedlegg 1

Dette trenger jeg for å lære 

 

Navn:_____________________________________________ Dato:__________________ 

 

Del 1: 

Dette er viktig for at jeg skal lære mest mulig (se gjerne forslag under): 

 

 1. ___________________________________________________________________ 
 1. ___________________________________________________________________ 
 1. ___________________________________________________________________ 

Viktig for å lære 

Dette kan være viktig for at du skal lære mest mulig: 

 • At jeg ikke blir forstyrret av andre i timene 
 • At jeg selv er aktiv i timene 
 • At medelevene sier hyggelige ting til meg 
 • At alle i klassen kommer tidsnok til timen 
 • At medelevene mine ønsker å lære 
 • At det er lov å være flink/god 
 • At jeg får positive tilbakemeldinger fra elever og lærere 
 • At andre lytter til det jeg sier i klassen 
 • At ingen ler hvis jeg sier noe feil 
 • At jeg vet hva jeg skal lære og hvilke forventninger det stilles til meg 
 • At jeg overholder frister og avtaler 
 • At jeg kan få stille spørsmål og være med å ta avgjørelser som påvirker skolehverdagen min 
 • At det er lov å le sammen i klassen og ha humor i hverdagen 
 • At jeg kan jobbe sammen med andre elever, vi kan hjelpe hverandre med fag 
 • At jeg får ros og støtte av medelever og lærer 

Tenk tilbake på hvordan du var som elev på barneskolen; hva tror du du vil få mest problem med framover. Vær ærlig😊 

 

 

 

 

 

Del 2:  

Elevene har nå sammen bestemt noen mål for hvordan dere skal ha det sammen i klassen. Nedenfor skal du skrive dine tips til hva man kan gjøre for å nå disse målene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvordan har du opplevd å jobbe med dette? Hva likte du/likte du ikke? Hva var vanskelig? 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her B. Klasseavtaler