Selvinnsikt, verdier og valg

Bli kjent med egne verdier, interesser, styrker og egenskaper Sjef i eget liv

Involverte fag/tverrfaglighet   Overordnet del, utdanningsvalg, samfunnsfag og KRLE 

 

Tidsbruk  Flere korte arbeidsøkter. Lærer kan plukke ut det som passer for gruppa det skal arbeides med. 

Innledning til læreren

Det å bli kjent med seg selv, sine verdier, interesser, styrker og egenskaper, er veldig viktig for å kunne ta gode velbegrunnede valg om utdanning og yrke. Vi vet ikke alltid om valgene vi gjør er de rette, men godt innsyn i seg selv vil bidra til bedre valg og være til hjelp i et stadig omskiftelig arbeidsliv. 

 

Hensikt/mål

Bli kjent med egne verdier, interesser, styrker og egenskaper

 

Gjennomføringen av klassemøtet

Lærer gjennomgår hva klassemøtet i dag skal handle om med utgangspunkt i læreplanmålene fra faget utdanningsvalg:

Læringsmål for oppdraget

  • Jeg kan reflektere over egne ferdigheter, kompetanseområder og interesser som kan få betydning for mitt valg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitet

  1. Verdier – Selvinnsikt.  

Elevene skal finne verdier som er viktige for dem som mennesker. I tillegg skal de gradere og prioritere dem. Slik blir dette en øvelse både i å velge, velge bort og prioritere.  

Tips: Bank med verdiord 

å være modig, å dele, å ha god dømmekraft, å ha god selvbeherskelse, å være pålitelig / til å stole på, å være omgjengelig/sosial, å jobbe hardt for å nå egne mål, å utnytte egne evner og muligheter, å være ærlig, å ta egne valg, å forstå andre, å være hjelpsom, å være fornøyd, å være optimistisk, å være snill mot andre, å komme først, å være best, å være nøyaktig, å være beskjeden 

 Veilederen introduserer emnet «verdier». Oppvarming: Spørre i plenum hva en verdi er.  

Elevene vil ofte komme fram til at en verdi er noe som er viktig for en. Med dette utgangspunktet kan veilederen spørre elevene om hva som kan være viktige verdier i valg av yrke. Svarene fra elevene kan skrives opp på tavla.  

Disse to aktivitetene gjør at elevene er klare til å reflektere over sine verdier og gjennomføre øvelsen. Elevene skal velge sine fem viktigste verdier fra listen, og rangere dem etter viktighet.  

 

Resultatet presenteres for gruppen og/eller for klassen. Denne øvelsen er mer knyttet til verdier generelt, ikke spesielt mot jobb og arbeidslivet.  

Deretter settes elevene sammen i firergrupper De skal etter tur presentere de verdiene de synes passer til de andre i gruppen. Hver elev skal motta forslagene fra de tre andre uten å kommentere. De som foreslår må gjerne begrunne forslaget. Den som tar imot skriver forslagene ned. Sammen kan gruppen gå gjennom om det var samsvar mellom egne og andres forslag. 

Svarene fra elevene kan skrives opp på tavla. 

2.Én million – Selvinnsikt.  

Hensikt: Knytte verdier til valg. Skape refleksjon over egne valg og verdier.  

Organisering og materiell: Dele i små grupper. A3-ark, tusjer 

Veilederen annonserer at alle får vite at de har vunnet én million (fem eller ti millioner hvis du vil).  

Første del av øvelsen går ut på at gruppen i fellesskap skal komme med forslag til hva de ville gjort med disse pengene. Imens skriver veileder ned forslagene på ark – ett forslag på hvert ark. Elevene må gjerne komme med flere forslag.  

Når alle forslagene er ferdige, leser veilederen opp alle forslagene som skal brukes i øvelsen. Arkene med forslag henges opp i rommet. Alternativt kan de fordeles utover på pultene i rommet.  

Elevene får så beskjed om å gå til det forslaget de vil velge. De som har valgt det samme kan snakke litt om hvorfor de har valgt akkurat dette forslaget.  

Oppgaven videre går ut på at alle skal bevege seg til neste ark i retning med klokka. Hver gruppe har en tusj. De skal nå skrive ned hvilke verdier (verdiordene nevnt ovenfor) som er knyttet til valget/prioriteringen. De skriver dette ned på arket. Veilederen tar tiden og gir elevene tre minutter på hvert ark, så skal gruppa gå videre til neste ark. Når alle har tatt hele runden, vil hvert ark ha et sett verdier knyttet til seg. Hvis det er tid, kan hver gruppe til slutt presentere høyt de verdiene som nå står på det arket de står ved når øvelsen er ferdig.  

Variasjoner: Som avslutning kan lærer spørre om det er noen som etter denne runden vil forandre valget sitt om hvordan de vil bruke pengene de har vunnet.  

3. Samme type øvelse, men med overskriften: «fem år igjen å leve». 

4. Mine erfaringer: Selvinnsikt.  

Hensikt: Kartlegge egen kompetanse fra ulike livsområder.  

Organisering og materiell: Små grupper. Tankekart. Skrivesaker. Cirka femten minutter.  

Elevene er utstyrt med et tankekart til denne øvelsen. Hensikten med øvelsen er at de skal se at alle slags erfaringer og aktiviteter kan gi verdifull kompetanse. I beste fall kan en slik øvelse gi elevene trening i å se seg selv og kompetansen sin. Dette kan overføres til liknende situasjoner senere i livet. Bonusen ved denne øvelsen er at den får elever som tror de «ikke kan noe», til å se at de faktisk har mye verdifull kompetanse. Noen elever vil trenge litt drahjelp for å se dette.  

Her er noen eksempler:  

  • Har sittet barnevakt – Kompetanse: Ansvarsfullhet. Empati.  
  • Trener for barnefotball – Kompetanse: Tålmodighet. Kreativitet.  
  • Sunget i kor – Kompetanse: Samarbeidsevne. Trygg foran andre.  

Elevene setter seg i grupper på fire rundt et bord. Elever som kjenner hverandre kan sitte sammen. Hver skal fylle ut sitt tankekart, men de skal hjelpe hverandre til å finne hva slags kompetanse de har fått fra ulike erfaringer. 

Dette kan jeg: 

Erfaringer: 

Kompetanse: 

 5.Muligheter – Drøm drømmene på øverste hylle! Selvinnsikt 

Hensikt: Finne drømmene og klargjøre verdiene sine.  

Organisering og materiell: Små grupper eller hel klasse. Penn og papir til hver elev. Femten minutter.  

Veileder innleder med å forklare at dette er en øvelse der drømmer, verdier og fantasier skal utforskes. Hensikten er at elevene skal åpne opp og hente fram drømmene og leke med dem, uten å sette begrensninger.  

Neste mål er å tore å dele drømmene og tankene sine med de andre, for å få fram likheter og forskjeller mellom elevene. Lærer skal stille tre spørsmål. Etter hvert spørsmål skal hver elev skrive ned noen stikkord, før lærer ber elevene å dele med læringspartner, i firergrupper eller med hele klassen, avhengig av gruppestørrelsen og kontekst. Etter hvert spørsmål spør lærer elevene: Hvorfor tror dere jeg spurte dere om dette? 

  • Du har vunnet ti millioner kroner. Hvordan vil du bruke dem? 
  • Du får vite at du har ett å igjen å leve uten smerter. Hva vil du bruke dette året til?  
  • Du later som du har et foto av deg tatt om ti år. På bildet smiler du fornøyd fordi du har nådd drømmen din og oppnådd det du ville. Beskriv bildet og hvorfor du ser så fornøyd ut. 

6. Valg – Ta en utfordring og la den vandre. 

Hensikt: Lære å ta imot råd fra andre om hvordan man kan endre adferd og overvinne problemer.  

Organisering og materiell: Små grupper. Papir (løse ark) og skrivesaker. Femten til tretti minutter.  

Lærer innleder med å snakke om hindringer eller utfordringer man kan ha som gjør det vanskelig å nå drømmene sine, bli det man vil, nå målene sine eller komme dit man vil. Kom gjerne med eksempler fra eget liv!  

Lærer ber så alle elevene komme med forslag til slike hindringer som gjerne skrives ned på tavle/flip-over som eksempler. Slike eksempler kan være: Kommer ofte for sent. Holder ikke frister. Gjør ikke lekser. Vanskeligheter med å stå opp om morgenen. Skulker. Kommer ofte i krangel med andre. Må gjøre ting på min måte. Liker ikke at andre forteller meg hva jeg skal gjøre.  

Elevene skal så hver for seg tenke over hva som er de største utfordringene/ hindringene i livet deres. Lærer avgjør om dette skal være én eller flere. Det kan være lurt å begynne med én, og heller ta flere hvis det er tid.  

Hver elev får et ark og skriver ned sin viktigste utfordring øverst på siden. Arkene skal så sendes rundt, og hver elev skal komme med forslag til hva man kan gjøre for å skape endring og ikke la denne hindringen ødelegge for seg. Forslagene skal være konkrete og realistiske.  

Lærer holder tiden med ett minutt før elevene sender videre. Når alle elevene har fått «sitt» ark tilbake, skal de lese gjennom forslagene og plukke ut ett som kan være det man vil gjøre først. Dette ber lærer alle dele ved å lese det høyt for de andre og lærer. Ved at ting man skal gjøre leses høyt for andre, blir det mer forpliktende. 

 7. Mål og hindringer – Valg.  

Hensikt: Elevene skal kunne formulere realistiske mål og bli klar over hva som kan hindre dem i å nå dem, og hva de kan gjøre med disse hindringene.  

Organisering og materiell: Små grupper. Bør gjøres i høstsemesteret. Skrivesaker. Tretti minutter.  

Elevene skal se på hvilke mål de har satt opp for dette skoleåret. Denne øvelsen går ut på å tenke over og skrive ned alle mulige ting som kan oppleves som hindringer eller utfordringer for å nå disse målene.  

Lærer oppfordrer til å ta med mest mulig, stort og smått. Når elevene har skrevet en del hindringer og utfordringer hver for seg, gir veileder følgende oppgave til gruppa:  

“Hver elev legger fram sine hindringer for resten av gruppa. Sammen skal dere diskutere følgende: Hvilke utfordringer kan du gjøre noe med, og hvilke kan du ikke gjøre noe med?”  

Den som legger fram skal notere ned i to kolonner det de sammen kommer fram til. Videre skal hver av elevene plukke ut én av hindringene som er i kolonnen for det man kan gjøre noe med, og presentere denne for gruppa.  

Den som har presentert en hindring skal så tie mens de andre skal komme med ulike forslag til hvordan man kan gå løs på denne hindringen. Den som fortalte skal ta imot rådene, skrive ned, men ikke kommentere. Når én elev er ferdig, går man videre til neste uten at den som «eier» problemet får anledning til å kommentere. Lærer deltar på lik linje med de andre og kommer med forslag. 

Gjennomføringene som beskrives her forutsetter en gruppe der elevene kjenner hverandre ganske godt og er trygge på hverandre. Hvis veileder er usikker på dette, kan øvelsen gjennomføres ved at hver går gjennom sine hindringer selv og at de velger ut et par forslag til ting de kan gjøre noe med, og som deles med de andre.

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Økta avsluttes med målformuleringen: 

Bli kjent med egne verdier, interesser, styrker og egenskaper 

Er du mer klar over egne verdier? 

Kan du fortelle nå om dine interesser, styrker og egenskaper?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her D.Selvinnsikt, verdier og valg