Mulighetene i videregående opplæring

Å få kjennskap til de ulike utdanningsprogrammene og hvilke yrker de leder frem til. Bli trygg på at de sitter med nok kunnskap, til å ta riktige valg til videregående opplæring.

 

Fokusområde  Del 1: Å kjenne til mulighetene i videregående opplæring  
Involverte fag/tverrfaglighet  Utdanningsvalg, KRLE og samfunnsfag 
Tidsbruk  60 minutter 

,

Innledning til læreren

For at eleven skal kunne ta riktige valg til videregående opplæring, trenger de å kjenne til utdanningsprogrammene og hvilke yrker de leder frem til. Forberedelsene elevene gjør i forkant av valget, er viktige med tanke på å redusere bl.a. feilvalg og frafallet i videregående opplæring. «Rett elev, på rett plass» er målet! Eleven skal være hovedpersonen valgprosessen, men bruke støttespillere, som foresatte/familie, medelever og karriereveileder aktivt. 

Dette opplegget skal bidra til å gjøre elevene kjent med utdanningsprogrammene.

Hensikt/mål

Å få kjennskap til de ulike utdanningsprogrammene og hvilke yrker de leder frem til. Bli trygg på at de sitter med nok kunnskap, til å ta riktige valg til videregående opplæring.

Gjennomføringen av klassemøtet

Den voksne gjennomgår hva klassemøtet i dag skal handle om. Aller først må den voksne forklare hvorfor eleven må forberede seg grundig, før valg til videregåendeopplæring tas og konsekvenser av dette.

Aktivitet

Individuelt arbeid 

1.Lag en oversikt over de 13 utdanningsprogrammene du kan søke til videregående skole etter 10. Klasse. 

Bruk følgende kilder: utdanning.no, vilbli.no 

Se wordfil for matriseR.Å kjenne til mulighetene i vgo etterarbeid Åpen dag og Yrkesmesse

 

2.  Gå inn på https://utdanning.no

Undersøk 3 ulike yrker du er nysgjerrig på.  

Fyll inn i skjemaet  – se  wordfil for matriseR.Å kjenne til mulighetene i vgo etterarbeid Åpen dag og Yrkesmesse

 

 3. Hvilke tre utdanningsprogram synes du virket mest interessante etter å ha vært på besøk på Drammen og Åssiden VGS? Begrunn hvorfor!

Se wordfil for matrise K. Mulighetene i vgo

 

I gruppe 

Del klassen inn i grupper à 4 elever. Elevene på gruppene må kjenne hverandre. De kan være kjønnsdelt eller blandet, viktigst er relasjonene elevene imellom. Den som har bursdag først på året leder gruppa. Velg en som skriver inn i dokumentet. 

 

  • Hva er forskjellen på studiespesialiserende og yrkesfaglige utdanningsprogram? 

 

Skriv her: Se wordfil for matrise K. Mulighetene i vgo

 

 Hva sier artikkelen om fremtidige yrkesbehov i Norge? 

Lag en oppsummering/kort appell til de andre gruppene. 

 Skriv her: Se wordfil for matrise K. Mulighetene i vgo

 

  • Hvordan opplevde dere besøket hos de videregående skolene? 

 Se wordfil for matriseR.Å kjenne til mulighetene i vgo etterarbeid Åpen dag og Yrkesmesse 

 

 

Elevrefleksjon/tilbakemelding i avslutningen av økta

Elevrådsrepresentantene (eller noen andre som har lyst) lager en oppsummering, av oppgave 5, som elevene i klassen samtykker om og som karriereveileder videreformidler til de videregående skolene.

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

Drammen vgs 

Åssiden vgs

Lier vg

St.Halvard vgs

Buskerud vgs

 

Utskrift av treningsprogrammet

Du kan printe ut treningsprogrammet her K. Mulighetene i vgo