Å skape et positivt skole–hjem samarbeid

Foresattes bakgrunn, holdninger, støtte og engasjement er av stor betydning for barnas utvikling og læring i skolen. Alle foresatte er opptatte av at deres barn utvikler vennskap og fellesskap med andre barn, trives og utnytter sine evner og ressurser.

Det er skolen som har ansvaret for å ta initiativet og legge til rette for et kontinuerlig samarbeid, og det skal baseres på gjensidig respekt og tillit. Samarbeidet bør ta utgangspunkt i barnets positive sider, og at skolen har et ressursperspektiv på foresattes forutsetninger for å ivareta sitt oppdrageransvar på en god måte.

Dialogen mellom hjem og skole skal foregå på tre nivåer; skole, gruppe, elev der mye er formalisert gjennom FAU, SU, foreldremøter og utviklingssamtaler. Dette er noe alle har krav på og noe de fleste skoler har gode strukturer på. Det som er imidlertid er viktig i all kontakt med hjemmet er at kommunikasjonen bør være utviklingsstøttene. I denne kommunikasjonen bør den voksne vise empati, men knytte denne til fagkunnskap og målorientering. Når foresatte blir møtt av profesjonelle voksne, skaper dette et godt grunnlag for at de blir trygge på skolen og de yter sitt beste for deres barn.