Gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø

Relasjonen mellom lærer og elev utgjør «grunnmuren» i PALS-modellen. Gode relasjoner fremmer læring og trygghet, utvikler elevenes prososiale atferd og bidrar til god samhandling.

Den voksnes relasjonskompetanse kan beskrives på følgende måte:

 • Holdninger: Bevissthet på egne verdier, elevsyn og holdninger til lærerrollen og hvordan man utøver rollen
 • Kunnskap: Om relasjoners betydning for læring, psykisk helse og kognitiv sosial og emosjonell utvikling
 • Handlinger: Anerkjennende og ansvarsfull ledelse

Relasjoner skal etableres, utvikles, repareres og vedlikeholdes, og er interaktive og påvirkbare. En relasjonskompetent voksen mestrer både å sette seg inn i elevens perspektiv og å ta ansvar for relasjonen og situasjonen. Humor og glede vil også være med å forsterke kontakten.

Relasjonsarbeid i skolen vil innebære voksne som:

 • Skaper et positivt miljø som omgir elevens daglige aktiviteter
 • Er tydelige og forutsigbare
 • Viser interesse for den enkelte elev og byr på seg selv
 • Viser anerkjennelse
 • Støtter og hjelper elevene til å løse konflikter
 • Tilpasser oppgavene til elevens forutsetninger
 • Unngår å klandre eleven, men viser til alternative løsninger
 • Skaper skolefaglig og sosial mestring – og et utviklingsfremmende innhold i elevens skolehverdag

Videoer

Lærerens mulighet til å påvirke elev-elev-relasjoner

Oppgaver til personalet

Gode relasjoner fremmer godt læringsmiljø