Møte med elever som viser utfordrende atferd

Den autoritative læreren mestrer balansen mellom relasjon og kontroll. Med relasjon menes lærers utøvelse av varme, emosjonell imøtekommelse og støtte. Kontroll innebærer å etablere en forutsigbar skolehverdag gjennom tydelige forventninger og konsistent grensesetting. Når elever bryter regler eller forventninger og viser negativ atferd, er det viktig at det gis reaksjoner på en respektfull og ivaretakende måte. Reaksjonene skal være milde, spesifikke og stå i forhold til den fremviste atferden. I møte med elever med utfordrende atferd må de ansatte og skolen alltid se på sin egen rolle og hva de kan gjøre annerledes for å skape endringer.

Noen viktige prinsipper for atferd:

  • Atferd er kommunikasjon.
  • Atferd er sterkt knyttet til følelser og tanker.
  • Atferden har en funksjon for eleven.
  • Elevens atferd og miljøet rundt påvirkes gjensidig av hverandre over tid.
  • Voksne som ønsker å endre elevers atferd, må også endre sin egen væremåte overfor elevene.
  • Uønsket atferd kan være en effektiv måte for elevene å få lærerens og medelevers oppmerksomhet på, men kan også være uttrykk for et ønske om kontakt og omsorg.
  • Dersom elevene ikke gjøre det som er ønsket, er det nødvendig å sjekke ut om de har lært hva som forventes av dem. Hvis ikke, må de bli lært det.
  • Det er alltid den voksne som har ansvar for at en konflikt løses på et lavest mulig nivå.

Aktiviteter og oppgaver til å forstå og møte elever som viser utfordrende g finnes på s. 120  i PALS-håndboka.

Forståelse og håndtering av elever som viser utfordrende atferd

En forelesning om barn og unge med adferd som utfordrer. Hva kjennetegner slike utfordringer i skolen? Hvilken voksenrolle er den beste i møte med slike utfordringer? Hva kjennetegner den gruppen med de mest alvorlige adferdsvanskene? Dette er spørsmål Pål Roland drøfter i denne presentasjonen. 5 minutter inn i filmen: Bukowski og Abecasiss, Kriterier og normalfordelingskurven 16 minutter inn i filmen: Diana Baumrinds modell om voksenstiler 25 minutter 30 sekunder inn i filmen: Alvorlig atferdsproblematikk, fire kriterier 35 minutter inn i filmen: Kapasitet i organisasjonen

Nyttige dokumenter til nedlasting

Nyttige lenker