Skoleomfattende forventninger til prososial atferd

Skoleomfattende forventninger skal bygge opp under skolens grunnleggende verdier og er en konkretisering av hvordan en ønsker at elever og voksne skal forholde seg til hverandre.

Arbeidet med skoleomfattende forventninger til prososial atferd tar utgangspunkt i et sett felles verdier, som for eksempler kan være ansvar, omsorg, respekt, trygghet eller mangfold. Verdiene skolen kommer frem til, er et resultat av prosesser der ansatte kartlegger hemmende og fremmende faktorer ved læringsmiljøet.

De skoleomfattende forventningene skal støtte skolen i arbeidet med å utvikle et trygt læringsmiljø for alle, bygge en felles positiv sosial kultur, fremme elevenes sosiale og skolefaglige kompetanse og forebygge og avhjelpe utfordrende atferd i skolen. ​

Arbeidet  skal være en grundig prosess blant ansatte og elever, der man sammen kommer frem til felles forventninger som er så konkrete at de kan trenes på. Et eksempel på dette kan være  å vise hverandre respekt i klasserommet gjennom å rekke opp hånda når du vil si noe. Det er viktig at forventningene blir visualisert, for å synliggjøre at det samme gjelder for hele skolen. Dette gir både voksne og elever forutsigbarhet og trygghet.

Det skal øves på de ulike forventningene på alle alderstrinn, da dette har vist seg være en virkningsfull metode for at elevene skal lære på et dypere plan.

I tillegg til å ha forventninger og kriterier som gir forutsigbarhet og trygget, trenger elevene også å øve på sosiale ferdigheter. De syv sosiale ferdighetsdimensjonene som blir vektlagt er:

  • Kommunikasjon
  • Inkludering
  • Empati
  • Samarbeid
  • Selvkontroll
  • Ansvarlighet
  • Selvhevdelse

Aktiviteter og oppgaver til utforming og definisjon av skoleomfattende forventninger finnes på s. 77  i PALS-håndboka.