Jeg viser både fysisk og verbalt at jeg lytter til det andre sier

           

Innledning til læreren

I overordnet del i kunnskapsløftet kan du lese at empati er å kunne sette seg inn i hva andre tenker, føler og erfarer. Empati skal legge grunnlaget for gode relasjoner mellom elevene. Det handler om å se situasjonen fra den andres side, vise omtanke og respekt for andres følelser og synspunkter. Empati kan også fungere som en motvekt mot for eksempel mobbing og vold.

Empati er situasjonsbestemt og kan derfor utvikles og endres. Skal elevene utvikle empati, bør de møte empatiske lærere. Som lærer krever det at du har tålmodighet og venter til barnet får tid nok til å tenke. Det krever at du kjenner deg selv, og vet når du blir fristet til for eksempel å overta samtalen med dine egne erfaringer og følelser. I tillegg krever empati at barnet får beholde sine tanker og følelser, og at du ikke gjør barnets problem til ditt problem.

Tidsbruk 2 x 45 min

Delmål

Jeg viser både fysisk og verbalt at jeg lytter til det andre sier

 

Gjennomføring av aktiviteten

 (Hentet fra Undervisning i sosiale ferdigheter og Steg for steg):

Introduksjon:

Snakk med elevene:

Hva er aktiv lytting?

Hva kan du gjøre for å vise andre at du lytter til dem?

Hvordan vet du når andre lytter til deg?

Hva kan skje dersom mennesker ikke lytter til en som snakker, viser noe, eller har viktig informasjon å gi?

 

Mens du snakker med elevene er det fint å ta pauser i forklaringer/samtaler for å be elevene om å fortelle hverandre det de akkurat har hørt.

 

Konkretisering:

Elevene deles inn i grupper (4-6 elever). Hver gruppe får en setning som hver elev skal si høyt og fylle ut det som mangler. Eks: «Jeg har fødselsdag i…». Når hver elev har sagt sin setning, skal den neste eleven fortsette til alle i gruppa har sagt sin setning.

Når elevene har forstått hva de skal gjøre, kan en elev på hver gruppe melde seg frivillig til å gjenta setningene som hver enkelt i gruppa sa, eks: «Jeg ønsker meg…til jul. Amir ønsker seg…. til jul. Annette ønsker seg… til jul.» Fortsett leken med forskjellige setninger.

 

Steg for steg:

Se på bildet av Johannes og Erik (7.trinn. Del 1, leksjon 14).

La elevene diskutere med læringsvenn/grupper.

Johannes forteller vennen sin Erik, om et problem på skolen.

 • Hvordan kan du se at Erik lytter til Johannes?
 • Hva annet kan Erik gjøre for å vise Johannes at han lytter? (Nikke, si at han forstår).
 • Hvordan hadde Erik oppført seg om han ikke hadde lyttet til Johannes?
 • Når er det vanskelig å lytte oppmerksomt?
 • Hvordan kan du gjøre det enklere å følge med hvis du synes det er vanskelig å konsentrere seg?

Rollespill:

Elevene står sammen to og to. Den ene skal fortelle om noe i 30 sekunder mens den andre viser at den lytter (bruker øyne og ører). Etter den ene har stoppet å fortelle skal den som lyttet fortelle hva den andre fortalte med få ord.

 

Eksempler på hva elevene kan snakke om:

 • Om noe du liker på skolen.
 • Om noe du synes er vanskelig å gjøre.
 • Om en gang du ble skikkelig overrasket.
 • Om en bok du har lest.
 • Om en film du har sett.

Avslutning:

Bruk av padlet/menti/post it-lapper o.l.

«Hva menes med aktiv lytting?»

«Hvordan viser du at du lytter til noen?»

«Hvorfor er aktiv lytting så viktig?»

 

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • To og to står sammen rygg mot rygg med hvert sitt tegneark og blyant. Den ene tegner en enkel figur og beskriver til læringsvennen. Læringsvenn skal prøve å tegne figuren etter beskrivelsen. Sammeligne og bytte tegninger i etterkant.
 • Del elevene i grupper på fem og fem. Hver gruppe får utdelt et tomt syltetøyglass med lokk. Gruppen skal skrive en bruksanvisning for hvordan de skal få av lokket. Beskrivelsen er til en person som aldri har sett et slikt glass med lokk. Beskrivelsen må altså være helt konkret og veldig detaljert. Når de har gjort dette, går to og to grupper sammen. De skal åpne hverandres lokk etter beskrivelsen. Her kan de nok oppleve at det ikke er helt enkelt å være presis i beskrivelser.
 • Trening/Hjemmearbeid: Be elevene legge merke til om dem de snakker med ser på dem og om de selv ser på dem de snakker med.
 • Elevene kan vurdere seg selv i etterkant av gruppearbeid:
 1. Jeg så på den som snakket.
 2. jeg ventet med å si noe til den som snakket var ferdig.
 3. Jeg snakket ikke hele tiden, men lot andre komme til orde.

Utskrift av treningsprogrammet

Empati 7.trinn