Jeg kommer med egne forslag i lek

Innledning til læreren

Evne til selvhevdelse er ofte avgjørende for å kunne delta aktivt i sosiale fellesskap. I dette ligger også evnen til å kunne si nei til det du for eksempel helst ikke bør være med på. Selvhevdelse omfatter å be andre om hjelp, kunne stå for noe selv og å reagere på andres handlinger (Udir).

Elevene får trening i å komme med egne forslag i trygge omgivelser i form av en lek. Det er en forutsetning at klassen har jobbet med ulike følelsesuttrykk på forhånd.

Tid: 1 skoletime

Delmål

Jeg kommer med egne forslag i lek.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

Elevene skal øve på å komme med egne forslag. Presiser at alle forslag tas imot, og at det er lov å gjøre feil.

Aktivitet:

Lek Finn ordet (Skolesteg 2):

En av elevene går ut av klasserommet. De andre bestemmer seg for et ord (en følelse: sint, glad, lei seg, forbauset o.l.). Når den som har vært ute kommer inn, ber han eller hun en av de andre om å utføre en oppgave. For eksempel: «Hils på Berit» med følelsen de har valgt. Eleven som har vært ute skal observere og da komme med forslag til hvilken følelse de andre har valgt.

Hvis eleven ikke klarer å finne ut av den riktige følelsen, må en annen elev hilse på «Berit» på nytt med den valgte følelsen.

Lek leken flere ganger så flere elever får prøvd seg.

Avslutning:

  • Hvordan var det for deg å komme med et forslag?
  • Hvordan så de forskjellige følelsene ut? (sint, glad …)

Elevene mimer følelsene. Lærer sier f.eks.: «Glad», deretter mimer alle elevene glade.

             

Utskrift av treningsprogrammet

Positiv selvhevdelse 2 trinn