Jeg respekterer regler og medelever

Innledning til læreren

Selvkontroll handler om å tilpasse seg fellesskapet og ta hensyn til andre. Det innebærer å kunne vente på tur, være kompromissorientert og å reagere på erting og kommentarer fra andre uten å ta igjen, bli sint eller slåss. Bevissthet om egne følelser og evne til å forstå seg selv er her vesentlig. (Udir)

I dette opplegget er det fokus på å tilpasse seg og få eierskap til skolens regler og respekt for hverandre.

Forarbeid: Plakater henges opp i klasserommet, lærer sørger for at elevene kan reglene på skolen (øves på daglig). Oppgaven er åpen og bygger på svarene som elevene kommer med.

Opplegg:

Respekt for regler: 2 timer.

Respekt for hverandre: 2 timer.

Tid: 4 skoletimer

Delmål

Jeg respekterer regler og medelever.

Gjennomføring av aktiviteten

Introduksjon:

(Hentet fra Steg for steg)

Respekt for regler

Elevene jobber i grupper. Heng plakater rundt i trinnarealene og gangen. En elev fra hver gruppe løper til en plakat for å lese spørsmålet, og så tilbake til gruppen for å fortelle hva det sto. Sammen skal gruppen komme frem til svar (det kan være flere). Svarene skrives på post-it-lapper og henges rundt plakaten de har svart på. Så er det nestemann på gruppa sin tur til å ta en annen plakat osv.

Spørsmålene under ligger vedlagt til og printes ut å henge på veggen.

Hva betyr respekt?

Hva betyr det å respektere regler?

Kjenner dere til noen regler vi har i klassen?

Kjenner dere til noen regler vi har ute?

Kjenner dere til noen regler for fotball?

Kjenner dere til noen regler i trafikken?

Finnes det andre steder eller situasjoner hvor vi har regler?

Hver gruppe har ansvar for én plakat. Når aktiviteten er ferdig, skal hver gruppe hente og gå igjennom plakaten med tilhørende post-it-lapper. Deretter skal plakaten og post-it-lappene presenteres for klassen (typ: hva synes vi er viktig – det klassen har skrevet på lappene).

Avslutning av timen:

Definisjonen for respekt kan være: Å vise hensyn til oss selv, andre, ting og de som bestemmer. Kan klassen sammen lage sin definisjon? Hvordan kan definisjonen brukes i hverdagen? Hvilke konsekvenser/situasjoner kan oppstå dersom man ikke følger de samme reglene? Lag en plakat i klassen hvor dere definerer begrepet «Respekt».

Respekt for hverandre

Introduksjon:

Elevene står på linje eller ved siden av pulten. Læreren kommer med påstander der elevene enten er enig eller uenig.

 • Enig      = et skritt fremover
 • Uenig   = et skritt bakover

Elevene skal holde seg for øynene når de tar et valg. Tenketid før beslutning: 10 sekunder.

De første spørsmålene er ment som en slags oppvarming der aktiviteten blir ufarliggjort.

Gjennomføring:

Eksempler på spørsmål:

 • Jeg liker pizza
 • Tannbørsten min er grønn
 • Jeg synes lekser er viktig
 • Religion betyr noe for meg.
 • Jeg har gjort noe jeg angrer på nett.
 • Jeg tror på alt jeg leser på internett.
 • Jeg innrømmer når jeg gjør feil.
 • Jeg respekterer andre.
 • Jeg respekterer Stopp-regelen.

Forslag til spørsmål til etterarbeid – tenkeskriving

 • Er det viktig for deg hva andre mener om dine valg? (hvorfor/hvorfor ikke).
 • Hvor påvirket ble du av andres valg?
 • Hvilke valg var vanskeligst å ta? Begrunn hvorfor.
 • Hvilke valg andre tok var du uenig i? Forklar hvorfor.
 • Hvorfor synes du det er greit å være uenig i andre?

Avslutning av timen:

I-G-P-metoden (individuell – gruppe/læringsvenn/plenum)

Hvordan vil jeg at andre skal respektere meg?

Ressurser og tips til videre arbeid med temaet

 • Bruk gjerne påstander/eksempler fra media/sosiale medier
 • Bruk gjerne dagsaktuelle problemer/faktorer fra (skole)hverdagen

Utskrift av treningsprogrammet

Selvkontroll 5.trinn