Normalfordelingskurven

Modellen er laget av noen av verdens fremste forskere innenfor utestengning og mobbing, Bukowski og Abecassis.

Video

I denne filmen kan du høre Pål Roland forklare utestenging og mobbing gjennom Bukowski og Abecassis sin modell "normalfordelingskurven - utfordrende atferd". Den starter 5.20 ut i filmen. Se gjerne filmen fra start. Den gir en konkret og viktig innledning til modellen og forståelse for hvorfor dette er viktig. Forklaring til SiP-modellen starter ca 20 minutter ut i filmen. Filmen er fin å bruke i barnehagen som hjelp og støtte til å forklare kompliserte modeller til personalet og til å starte gode, faglige refleksjoner. Dette er som bensin på implementeringsdriveren!

Forklaring til modellen

Hvis vi tenker alle barn i Drammen, så vil de i all hovedsak falle innenfor en normalfordelingskurve som vist over. Basert på normalfordelingskurven har forskerne sett på 3 ulike dimensjoner som har betydning i forhold til inkludering/utestengning:

Dimensjon 1 er grad av negative handlinger. Pilen går fra venstre mot høyre. Det vil si at graden av negative handlinger hos barnet øker jo lenger mot høyre du kommer i modellen.

Dimensjon 2 er grad av egosentriskhet/selvopptatthet hos barnet. Pilen går fra venstre mot høyre. Jo lenger mot høyre du kommer i modellen, jo mer egosentrisk/selvopptatt er barnet

Dimensjon 3 dreier seg om i hvilken grad barnet tilpasser seg andre. Pilen går fra høyre mot venstre (motsatt av dimensjon 1 og 2). Jo lenger mot venstre du kommer, jo mer tilpasser barnet seg andre.

Det er risikofaktorer med å være i begge ytterkantene av normalfordelingskurven:

 • Hvis du er for selvopptatt, så mister du de andre. De melder deg ut
 • Er du for lite selvopptatt (for tilpasningsdyktig), så mister du deg selv

Modellen deler barn inn i 5 teoretiske kategorier:

Gruppe 1 (W.I.M.P.)

 • Dette utgjør 5-10% av barna
 • De er veldig innadvendte, sjenerte
 • Hevder ikke seg selv men de tilpasser seg andre altfor mye
 • Gjør ikke negative handlinger
 • De er sårbare og gråter lett
 • De forsvarer seg ikke og blir på en måte pushet rundt
 • Høyrisikogruppe for å bli utestengt. Delvis også for å stenge seg selv ute for eksempel ved at de ikke tar kontakt med andre

Gruppe 2 (N.I.C.E.)

 • Dette utgjør ca 15% av barna
 • De gjør heller ikke negative handlinger, men hevder seg selv mer enn gruppe 1
 • Det skjer noe spennende i denne gruppa, for de klarer seg godt
 • Hvordan kan vi klare å få flest mulig fra gruppe 1 over i gruppe 2?

Gruppe 3 (A.C.E.S)

 • Dette er den største gruppa. Det er de som klarer seg best
 • De tar hensyn til andre, men hevder samtidig seg selv
 • Det betyr at det vi voksne må lære barn, en balanse mellom å hevde seg selv og høre på andre. Det er en suksessfaktor.

Gruppe 4 (P.U.S.H.I.)

 • Gråsonebarn (utgjør ca 15%)
 • Graden av negative handlinger stiger moderat i denne gruppen
 • Klarer så vidt å henge med i inkluderingen
 • Vennene blir lei av dem, de bytter mye venner, men klarer seg så vidt
 • Autoritative voksne er veldig viktig her – varm og vennlig, men samtidig tydelige grenser
 • Klarer vi ikke å fange opp dem, får vi støy og uro i barnegruppa. Viktig å støtte i å holde på venner gjennom relasjonsbygging, og gi erfaringer med hvordan være i samspill

Gruppe 5 (N.A.A.S.D.D.E.)

 • Dette utgjør ca 5-10% av barna
 • De er egosentriske/selvopptatte
 • De gjør mange negative handlinger. Graden av negative handlinger stiger bratt i denne gruppen
 • De hører lite på andre

Felles utfordringer for barn i gruppe 1 og 5

Selv om barna har totalt forskjellig atferd (de er ytterpunkter), så har de mange felles problemer:

 • Begge har risiko for å bli utestengt
 • Begge kan score høyt på tristhet
 • Begge kan slite med konsentrasjonsproblemer, noe som gjør at de underyter i skolen

Forslag til tiltak for barn i gruppe 1 og 5

For begge gruppene er dette viktig:

De stille barna:

  • Ber ikke om noe og bråker ikke. Trenger at vi tar oss tid til å bli kjent med dem. Vi må sikre at de får nok hjelp og oppmerksomhet
  • Banking time kan trygge, løfte og virke stressreduserende. Mange av dem har et høyt innvendig stressnivå
  • Trenger hjelp til å skaffe seg venner. Vi som voksne må tilrettelegge og hjelpe dem inn i vennskap
  • Må få hjelp til selvhevdelse

De utagerende barna:

  • Vær tett på – ikke unngå dem
  • Bruk mye tid på dem (relasjonsbygging) slik at de faktisk hører på grensene våre
  • Barna trenger hjelp til hvordan de kan være i samspill på en god måte. Vi som voksne må hjelpe til med å skape/legge til rette for gode og gjensidige vennskap
  • Må få hjelp til å hevde seg selv på en positiv måte