Kommunikasjonsprosesser i team – å skape felles forståelse

Det er viktig å finne et felles «språk» for å kommunisere og reflektere sammen. Dette skaper større grobunn for felles forståelse.

Modellen over er av Gregory Bateson. Den illustrerer viktigheten av et felles «språk» for å kommunisere og reflektere sammen.

Hvordan hver og en av oss forstår og tolker situasjoner er påvirket av faktorer som

  • vår personlighet
  • våre verdier
  • våre holdninger
  • våre erfaringer (ryggsekken vår) og
  • vårt kompetansenivå

I barnehagene er det store variasjoner både i erfarings- og utdanningsnivå. Det er derfor viktig å jobbe for å skape større grad av felles forståelse – «et felles språk».

Modellen over illustrerer to personer som jobber på samme avdeling i en barnehage. Person A sin sirkel symboliserer «eget perspektiv» og er påvirket av hans eller hennes personlighet, verdier, holdninger, erfaringer og kompetansenivå.

Person B er et uttrykk for «andreperspektivet». Person B har også sin personlighet, sine verdier og holdninger, erfaringer og kompetansenivå.

I modellen er det et overlappende felt kalt C (intersubjektivt nivå). Det representerer det som er av felles forståelse mellom person A og B. C’en er dynamisk og i forandring. For eksempel vil C øke når alle ansatte på avdelingen og i barnehagen har kunnskap om Være Sammen. Felles refleksjon vil også bidra til økt felles forståelse slik at C’en på avdelingen og i barnehagen øker.

Det er et mål for barnehagene å utvide C’en, selv om felles forståelse ikke er det samme som lik forståelse. Det handler mer om å utøve sin praksis etter de samme prinsippene. Når en utvikler felles forståelse, vil det også kunne skapes større grad av konsistens og trygghet hos ansatte.

En måte å utvide felles forståelse (C i modellen over) på, er å jobbe med felles standarder i barnehagen. Med felles standarder mener vi hvordan vi  handler i en rekke av de situasjonene vi står i hver dag, det vil si en felles måte å dele og utføre oppgavene på. Et eksempel på dette finner dere under «Nyttige dokumenter til nedlasting»: «Eksempel på håndbok med standarder fra Trollongane barnehage». Se også «Hverdagssituasjoner» under «Utvikling av sosiale ferdigheter».