Tidlig innsats

Hvordan forstår vi tidlig innsats?

 • Positiv påvirkning gjennom trygge, varme relasjoner
 • Tilpasse krav og forventninger til barnets utviklingsnivå
 • Å fange opp barn som lever i risikofamilier
 • Støtte og hjelpe foreldre som strever

Barnet danner sosiale skjema i møte med deg. Du er ansvarlig for at dette har god kvalitet. Ikke undervurder din egen betydning i forhold til barns læring og utvikling! DU er tidlig innsats!

Kunnskap

Oppstartsamtale (Eksempel på mal:  Oppstartsamtale Aronsløkka barnehage)

 • Kunnskap om barnet og barnets familie, ressurser og bakgrunn, bilder fra familien og hjemmet
 • Spørsmål om grensesetting og hvordan de gjør dette hjemme
 • Psykososialt miljø og familiesituasjon
 • Forventningsavklaring med foresatte
 • Kort introduksjon med punkter fra Være Sammen
 • Opplyse om hjelpeinstanser

Nødvendig kunnskap hos personalet

Systematisk observasjon

Hvordan gjør vi det og hva skal vi se etter?

Systemisk tenking - tips

Dette dreier seg om både å se helheten og de ulike delene, og hvordan dette henger sammen og gjensidig påvirker og påvirkes av hverandre.

Foreldresamarbeid

Oppstartsamtale, se fanen «Kunnskap» ovenfor

Eksempel på Standard for bringe- og hentesituasjon – Brøttet bhg 

Eksempel på mal – innkalling til foreldresamtale (fylles ut av foresatte i forkant av foreldresamtalen)

Eksempel på mal – foreldresamtaleskjema (fylles ut av personalet i forkant av og under samtalen)

 

Tips til foreldremøte:

 

I hverdagssamtaler med foreldrene:

 • Bygge relasjon og tillit
 • Gi god og nok informasjon
 • For eksempel snakke om voksenstiler
 • Tørre å være tydelige på vår rolle og den kompetansen vi har som pedagoger i samtaler med foreldre. Dele av vår kunnskap.
 • Kontinuerlig og tett dialog. Ta opp saker fortløpende, ikke “droppe bomber“ i foreldresamtaler.

Tilby veiledning, der vi opplever at foreldrene utfordres i sin rolle som foreldre

Videoer

Læringsmiljøsenteret: Mobbing i barnehagen

Red Barnet: Hvorfor oppstår mobbing?

Håndmodellen