Tidlig innsats

Hvordan forstår vi tidlig innsats?

 • Positiv påvirkning gjennom trygge, varme relasjoner
 • Tilpasse krav og forventninger til barnets utviklingsnivå
 • Å fange opp barn som lever i risikofamilier
 • Støtte og hjelpe foreldre som strever

Barnet danner sosiale skjema i møte med deg. Du er ansvarlig for at dette har god kvalitet. Ikke undervurder din egen betydning i forhold til barns læring og utvikling! DU er tidlig innsats!

Kunnskap

Oppstartsamtale

 • Eksempel på mal:  Oppstartsamtale Aronsløkka barnehage
 • Kunnskap om barnet og barnets familie, ressurser og bakgrunn, bilder fra familien og hjemmet
 • Spørsmål om grensesetting og hvordan de gjør dette hjemme
 • Psykososialt miljø og familiesituasjon
 • Forventningsavklaring med foresatte
 • Kort introduksjon med punkter fra Være Sammen
 • Opplyse om hjelpeinstanser

Nødvendig kunnskap hos personalet

 

Systematisk observasjon

Hvordan gjør vi det og hva skal vi se etter?

Systemisk tenking

Tips:

 • Endringsarbeid på organisasjonsnivå jfr Fixsen
 • Liste over lavterskeltilbud som finnes i kommunen
 • Utarbeide standarder/kriterier – f.eks for overgangssituasjoner og tilstedeværende og lekne voksne
 • Lage årshjul for gjennomføring av sosial ferdighetstrening, observasjon av relasjoner og læringsmiljø

Foreldresamarbeid

Oppstartsamtale, se fanen «Kunnskap» ovenfor

Eksempel på Standard for bringe- og hentesituasjon – Brøttet bhg 

Eksempel på mal – innkalling til foreldresamtale (fylles ut av foresatte i forkant av foreldresamtalen)

Eksempel på mal – foreldresamtaleskjema (fylles ut av personalet i forkant av og under samtalen)

Du og barnet ditt – foreldreboka (kan bestilles)

Tips til foreldremøte:

 • Utgangspunkt i Være Sammen-teori for eksempel  relasjonskrysset og utfordrende atferd, rollespill med voksenstiler, vise materiellet osv.
 • Smågrupper med caser/refleksjonsoppgaver
 • Quiz for å løse opp stemningen + bli kjent Quiz til foreldremøte (se forslag fra Kjerraten bhg)
 • Diskusjonstemaer rundt forventninger
 • Familiehjelpen

I hverdagssamtaler med foreldrene:

 • Bygge relasjon og tillit
 • Gi god og nok informasjon
 • Bruke Være Sammen teorien, eksempel snakke om relasjonskrysset
 • Tørre å være tydelige på vår rolle og den kompetansen vi har som pedagoger i samtaler med foreldre. Dele av vår kunnskap.
 • Kontinuerlig og tett dialog. Ta opp saker fortløpende, ikke “droppe bomber“ i foreldresamtaler.

«Tidlig inn-veileder» s. 17. Eksempel på forberedelse til vanskelige samtaler

Foreldreveiledning i hjemmet

Tilby veiledning, der vi opplever at foreldrene utfordres i sin rolle som foreldre

Videoer

Læringsmiljøsenteret: Mobbing i barnehagen

Red Barnet: Hvorfor oppstår mobbing?