Kartleggingsverktøy

Handlingsveileder BTI - Bedre tverrfaglig innsats (tidligere Nedre Eiker)

Handlingsveileder Bedre Tverrfaglig Innsats – BTI-modellen (tidligere Nedre Eiker)

 

ALLE MED

ALLE MED skjema er enkelt å bruke og lett å forstå. Skjemaet gir et helhetlig bilde av barnet og hva det mestrer på en måte som foreldre, førskolelærere og fagfolk forstår. Det er utviklet på grunnlag av teori om sammenhengen mellom språklig og sosial kompetanse. Utsagnene som er utviklet i verktøyet er formulert av førskolelærerne som selv arbeider, og har erfaringsgrunnlaget sitt, i den kulturen barnehagen er.

ALLE MED er nevnt som eksempel i Stortingsmelding 16 (2006-2007) ”…og ingen sto igjen”. Skjemaet er i tråd med den nasjonale satsingen om å fange opp de barna som sliter med mestring så tidlig som mulig.

ALLE MED  dekker 6 utviklingsnivå:
Språkutvikling, lek, sosio-emosjonell utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel og sansemotorisk utvikling.

Se også den digitale utgaven av ALLE MED

http://allemed.infovestforlag.no/logg-inn

 

Klassetrivsel

Klassetrivsel er en digital trivselsundersøkelse som gir

 • Oversiktlige sosiogrammer som viser relasjonene barna/elevene imellom
 • Innsikt i barn og unges trivsel og læringsmiljø i barnehage og skole
 • Medvirkning i egen barnehage- og skolehverdag

Spekter

Spekter er et ikke-anonymt verktøy for lærere, som brukes til å avdekke mobbing og kartlegge læringsmiljøet i en skoleklasse. Spekter tilbys både digitalt og i papirversjon.

Innblikk

Innblikk er et sosial-analytisk verktøy for å forebygge og avdekke skjult mobbing.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse for 5.-10.trinn, der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre, og gjennomføres hver høst.

Elevene blir stilt obligatoriske spørsmål innen følgende temaer:

 • Trivsel
 • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
 • Hjem-skole-samarbeid
 • Støtte fra lærer
 • Vurdering for læring
 • Medvirkning
 • Regler på skolen
 • Trygt miljø
 • Rådgiving (kun for ungdomstrinnet)

I tillegg kan kommunen eller skolen legge inn noen valgfrie spørsmål ut fra lokale behov.

Foreldre-/brukerundersøkelsen

Barnehage

I Foreldreundersøkelsen får foreldre og foresatte si sin mening om barnehagetilbudet, barnets trivsel og samarbeidet mellom hjem og barnehage. Undersøkelsen består av ca 30 spørsmål, og er gratis.

Resultatene fra Foreldreundersøkelsen brukes av barnehagen og barnehageeier som en hjelp til å vurdere og utvikle barnehagetilbudet. Barnehagen kan også bruke resultatene i dialogen med foreldrene.

Mer informasjon om Udir sin foreldreundersøkelse finner du her

Ståstedsanalysen

Barnehage

Ståstedsanalysen hjelper barnehagen å gjennomføre en kvalitetsvurdering for å finne frem til mål og tiltak som skal prioriteres i det videre pedagogiske arbeidet.

Ståstedsanalysen skal bidra til gode refleksjonsprosesser, og er et hjelpemiddel for barnehagebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon om barnehagens praksis blant alle ansatte, og å peke ut områder barnehagen vil prioritere i videre endrings- og utviklingsarbeid.

 

Skole

Ståstedsanalysen er et refleksjons- og prosessverktøy til bruk i skolebasert vurdering. Målet er å skape felles refleksjon over skolens praksis og hvilke områder skolen vil prioritere i utviklingsarbeidet sitt.

Skjema for kartlegging av voksnes relasjoner til barn

Hva er verre enn å oppdage et barn i barnehagen som ingen av de voksne føler tilknytning til?

Jo, å ikke oppdage det. Relasjonsskjemaet brukes til kartlegging av de voksnes holdning til det enkelte barnet.

 

Kartleggingen går ut på å sette farge på barna:

Rødt for de barna som får trampe inn i sjelen din, gjerne med støvler på (hjertebarna)

Svart for de som trigger noe i deg, som får det til å koke over

Grønt for de du har god kontakt med, som blir sett og hørt på en god måte

Blått for de du sjelden eller aldri har skikkelig kontakt med (de usynlige)

 

Skjema for kartlegging av voksnes relasjoner til barn

 

Relasjonskartlegging (PALS)

 

Gode relasjoner fremmer læring og trygghet, og det handler om hvordan ansatte møter barn og unge med varme, støtte og en evne til å fange opp deres ulike behov. Å være relasjonskompetent innebærer at den voksne tar ansvar for og har kontroll over egen kommunikasjon og atferd i samhandlingen med barn og unge.

I arbeidet med relasjonsbygging kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en relasjonskartlegging, som kan gjøres svært enkelt, ved at den voksne vurderer sin egen relasjon til alle de barn/unge som tilhører deres avdeling/gruppe/klasse gjennom tallene 1, 2 og 3 eller grønn, oransje og rød. 1 (grønn) er en nær og god relasjon, 2 (oransje) er en nøytral relasjon og 3 (rød) er en negativ eller ikke-eksisterende relasjon. Man kan også vurdere om eldre barn/ungdom kan gjøre den samme kartleggingen til de voksne som jobber tett med dem. I etterkant av kartleggingen, er det viktig at de voksne jobber systematisk med hvordan de særlig skal reetablere relasjonen til de elevene man har skåret på 3.

Se PALS håndbok – modul 1, kapittel 5. 1 «Gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø s. 68 for oppgave knyttet til relasjonskartleggingen.