Verktøy for arbeid med sosial og emosjonell kompetanse

Relasjonsveiledning basert på Marte Meo-metoden

 

Målgruppe

Ledere i barnehage og skole i Drammen kommune

Mål

 • Spesialisere ledere til å bli relasjonsveiledere i barnehage og skole
 • Øke deltakernes relasjonskompetanse
 • Istandsette lederne til å veilede ved bruk av videoopptak og videoanalyse basert på Marte Meos spesifikke videoanalyse og aktuell forskning
 • Tilegne seg teknisk kunnskap om bruk av film som veiledningsverktøy

Innhold

Den voksnes relasjonskompetanse er av avgjørende betydning for barn og unges læring og trivsel. Den positive relasjonen utvikles når den voksne i situasjonen støtter barnet/eleven der de er.

Relasjonsveileder filmer og analyserer filmene fra avdelingen/klasserommet for å bli kjent med hvilke elementer i samspillet med barnet/eleven som er utviklingsstøttende. Den voksne som blir filmet, får gjennom videoanalyse og refleksjon, der veileder støtter, økt selvinnsikt om seg selv som ”leder” ved å se hva som fungerer godt i møte med barnet/eleven.

En voksen som forstår og bruker sin relasjonskompetanse i møtet med barnet/eleven kan i større grad bidra til økt leke- og læringsmuligheter for barnet/eleven.

Organisering

 • Spesialiseringen foregår i grupper av maks fem deltakere
 • Utdanningens varighet er 2 år. Deltakere og veileder møtes annenhver uke de to første månedene, deretter hver tredje uke (ca. 100 timer totalt med veiledning)
 • Hver leder skal filme og veilede fem ansatte, og alle fem prosesser skal beskrives (prosessbeskrivelser)
 • Spesialiseringen avsluttes med en redigert sertifiseringfilm, som skal godkjennes av Superviser før spesialisering
 • Ved gjennomført spesialisering tildeles et kursbevis

Forpliktelse

 • Etter gjennomført og godkjent spesialisering forventes det at metoden blir aktivt brukt som lederverktøy i egen virksomhet
 • Delta i et oppfølgingsnettverk der supervisere har et ansvar for å følge opp spesialiserte veiledere
 • Bruke metoden i andre undervisnings- og samspillssituasjoner i barnehage og skole
 • Alle må være godt forberedt til veiledningsøktene basert på de oppgavene som gis fra Superviser
 • Bruke sjekklista for veiledning (12-punktslista)

Litteratur

Nyttig dokument til nedlasting: 7-prinsipper-for-utviklingsstøttende-kommunikasjon

 

Kontaktinformasjon

Ole Magnus Hetland – ole.magnus.hetland@drammen.kommune.no – telefon: 93414362

Monica Søhus – monica.kristel.sohus@drammen.kommune.no – telefon: 91385095

Være Sammen, samtalebilder

Samtalebildene er en viktig del av støttesystemet i Være Sammen. Det er i alt 19 slike bilder. Samtalebildene handler om fem barn i Regnbuebarnehagen. Hvert bilde beskriver en situasjon som danner utgangspunkt for refleksjon, samtale og aktiviteter. Samtalebildene kan brukes i større og mindre grupper.

I ressurspermen som følger med grunnpakken til Være Sammen finner du et instruksjonsark til hvert samtalebilde. Dette instruksjonsarket er en hjelp for den som leder samlingen/samtalen og gir innspill og forslag underveis. Det som står på instruksjonsarket er rådgivende. Det er ikke nødvendig å gjennomføre alle leddene i kommunikasjonen. Det viktigste er at det blir en meningsfull samhandling mellom den voksne og barna og mellom barna selv.

Bilde 1: Jeg skal være meg

Bilde 2: men gi plass til andre

Bilde 3: bry meg om en annen

Bilde 4: hjelpe når jeg kan

Bilde 5: hva vil du jeg skal gjøre?

Bilde 6: når jeg er sint

Bilde 7: utagerende atferd

Bilde 8: innagerende atferd

Bilde 9: grenser

Bilde 10: utestenging

Bilde 11: sterke følelser og språk

Bilde 12: det beste jeg vet

Bilde 13: knytte seg til andre

Bilde 14: å bli sett av andre

Bilde 15: å dele

Bilde 16: turtaking

Bilde 17: vi er forskjellig

Bilde 18: skoleforberedelse

Bilde 19: fremtidsdrømmer

 

Start (0-3 år)

START er et materiell til hjelp for barnehagene i arbeidet med å utvikle barns sosiale og emosjonelle kompetanse.
Dette er den viktigste forutsetning for at barn trives og utvikler sosial og språklig kompetanse.
Start er beregnet på barn fra 1-3 år og er en forberedelse til Steg for Steg programmet. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner.

Alle barn trenger å utvikle ferdigheter i å være sammen med andre. En viktig ferdighet er å kunne forstå og ha en følelse av begrepet ”vi”. Samspillet i hverdagen som er knyttet til følelser, er med på å utvikle barnets empati og selvfølelse. Veiledningshefte Heftet inneholder teori, beskrivelse av de enkelte følelser, betydning av tilknytning og sosiale ferdigheter.

Heftet er en grundig veiledning i hvordan programmet brukes i praksis og forslag til implementering.Hefte til samlingsstund 18 temaer til samlingsstund: glad, lei seg, sint, redd, overrasket, avsky, se andre, forskjeller, ha tillit til en voksen, etter tur, være sammen, dele glede, tenke, dele, vente, be om hjelp, etter tur – annenhver gang, ja eller nei.
Det er veiledning med opplegg til samtaler til hvert tema.

Start – Livskunnskap for de minste er utviklet av Lars Lövenborg og Björn Gislason. Oversatt til norsk av Kari og Jan-Erik Ruud.

Skolesteg

Skolesteg er en ny utgave av Steg for Steg for 1. og 2. klassetrinn og bygger på den nyeste og mest aktuelle versjonen av Second Step som er utarbeidet av forskere og pedagoger i den ideelle organisasjonen Committee for Children i Seattle. Det er resultatet av et samarbeid mellom eksperter fra Danmark, Norge og Sverige. De har utviklet en skandinavisk versjon som er utgitt på dansk, norsk og svensk.

Skolesteg inneholder 25 temaer for 1. klassetrinn, fordelt på fire delområder og 22 temaer for 2. klassetrinn fordelt på de samme delområdene. Barna får best utbytte hvis materiellet brukes i sin helhet begge de første skoleårene.

De enkelte delene i Skolesteg

 • Ferdigheter for læring
 • Empati
 • Mestre følelser
 • Problemløsning

Skolesteg er godt verktøy fordi:

 • det fokuserer på ferdigheter som fremmer læring
 • er proaktivt, forebyggende og helsefremmende
 • er konkret og systematisk oppbygget
 • fremmer forståelse og integrering
 • gir språkutvikling for alle
 • styrker læreren som leder
 • styrker samarbeidet med foreldrene

https://www.prososial.no/index.php/skolesteg

Steg for steg (anbefalt i PALS)

Når det gjelder Steg for steg, så anbefaler NUBU fortsatt det. Det er en utfordring at deler av materialet fortsatt er «gammelt», men nå har det kommet nytt revidert materiell for 1. og 2. trinn (Skolesteg). Steg for steg har grundig evalueringer knyttet til seg, men ikke fra Norge. En viktig årsak til at NUBU har knyttet seg til Steg for steg er at det ble testet ut sammen med PALS i USA og hadde god effekt. Dette begynner imidlertid å bli en stund siden. Det finnes publiserte artikler fra norske studier av Steg for steg som også viser effekt – http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0143034307088504, http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0143034311412848 (et par eksempler).

 • Programmet har som mål å forebygge atferdsproblemer og negative konflikter gjennom å redusere impulsiv og aggressiv atferd hos barn og forbedre deres sosiale kompetanse.
 • Opplegget tar sikte på å øve opp ferdigheter som empati, impulskontroll/problemløsning og sinnemestring. Implementeringsstrategien er enkel: lærerveiledning og veiledning for hver leksjon. Det inngår et tilbud om opplæring av personalet, men dette er ikke et krav. Hele skolen, grupper av lærere eller enkeltlærere kan velge å ta i bruk programmet. Målgruppen er barn i barnehagen og grunnskolens 1. til 7. trinn.

MITT VALG

MITT VALG! er et Lions-program for utvikling av et godt læringsmiljø og læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler.

Barn og unge lever sine egne liv. Ingen kan være til stede og gi dem råd i alle vanskelige situasjoner, men gjennom MITT VALG gjør voksne en innsats for å gi dem positiv selvfølelse og gode holdninger. Det hjelper dem å ta det riktige valget i avgjørende øyeblikk slik at de unngår risikoatferd som mobbing, bruk av rusmidler, nasking, radikalisering og vold.

MITT VALG er et universelt forebyggende undervisningsprogram i sosial- og emosjonell kompetanse. Det dekker barn og unges utdanningsløp fra de starter i barnehagen til de avslutter videregående skole. Programmet brukes også i mange idrettslag.

MITT VALG eies av Stiftelsen Det er mitt valg, som er en del av Lions Norge. Stiftelsen er ansvarlig for utvikling og revidering av programmet, opplæring av profesjonelle instruktører, skolering av brukere og evaluering. Programmet er basert på Lions Quest som brukes over store deler av verden. Styret i Stiftelsen Det er mitt valg rapporterer til Lions Norge.

Visjon:

Gode valg for et bedre samfunn

Formål:

MITT VALG gir barn og unge trygghet og kompetanse til å ta selvstendige valg og til å samhandle med andre.

Målene til MITT VALG:

Gjennom langsiktig og systematisk bruk av MITT VALG…

 • utvikler barn og unge god sosial og emosjonell kompetanse.
 • bygger barn og unge relasjoner og utvikler vennskap.
 • forteller barn og unge om opplevelser og erfaringer.
 • bygges det gode og inkluderende lærings- og fritidsmiljøer.

Forsking

Forskning viser at det er en sammenheng mellom elevenes sosiale og emosjonelle kompetanse, utviklingen av et godt skolemiljø og gode skoleresultater. Studier viser at et godt skolemiljø, hvor elever og lærere føler seg trygge, hvor det er lite mobbing og hvor orden blir oppretthold, legger til rette for læring og gode prestasjoner

Forskningssenteret CASEL ved Universitetet i Illinois fant en forbedring på 11 prosent på tester av fagkunnskaper hos elever som hadde fått sosial og emosjonell opplæring. Studier fra Finland og Sveits viser også sammenheng mellom regelmessig og langsiktig bruk av LQ og postitiv læringsmiljø. Resultatene viser at lærere som arbeider systematisk og kontinuerlig med MITT VALG i klasserommet får de beste resultatene.

Mer informasjon om MITT VALG finner du her

SMART

SMART oppvekst er et resultat av et utviklingsarbeid basert på AI (Appreciative Inquiry) og den moralske komponenten i ART (Aggression Replacement Training). På veien har vi fått mange impulser som påvirker og inspirer og det ønsker vi fortsetter også i fremtiden. Verdisettet og kompasskursen vi hele tida ønsker å styre etter må være SMART;

S – styrkefokus
M – medvirkning
A – anerkjennelse
R – relasjoner
T – trening

Styrkespråk

S – styrkefokus. Fokus på personlige styrker skaper engasjement og gode relasjoner. SMART oppvekst har utviklet et språk om styrker som fungerer fra to/tre års alder. Når vi vet at språk skaper virkelighet blir det avgjørende om vi leiter etter feil og mangler eller styrker hos hverandre. Det er mange sannheter om deg og meg, og det vi holder mest fokus på får vi mer av.
Dette gjelder også i våre daglige samtaler eller i organisasjonsutvikling. Det å holde fokus på suksesser og suksessfaktorer gir mye bedre resultater enn et problemfokus. Men problemer og vanskeligheter skal også anerkjennes og bearbeides. Forskning viser at hvis vi klarer å ha forholdet 5 til 1 vil det føre til oppadgående spiraler og bedre resultater.

M – medvirkning skaper engasjement og indre motivasjon. Gode velmente råd kan ofte falle på steingrunn eller fører til opposisjon, mens gode spørsmål kan føre til refleksjon og veloverveide avgjørelser.
Alle stemmer er like mye verdt. Hvis man i en forsamling stiller spørsmål direkte i plenum er det noen få som tenker raskt og tør å hevde sin mening. Skal vi få alle stemmer i tale er en god metode å la hver og en få tenke litt selv, snakke med en eller flere før det samtales i plenum. På denne måten vil man også aktivere mange flere og ofte komme fram til mye bedre løsninger.

A – anerkjennelse. ALLE må oppleve å bli sett på med positive øyne og bli fortalt med ord og kroppsspråk at man er verdifull. Dette er mikroferdigheter som kan skape oppadgående eller nedadgående spiraler i relasjonen og i den andres liv.  Uenighet og ulik forståelse er kilde til framgang og refleksjon. Ved å prøve å være gjest i den andres tanker og prøve å forstå hvordan verden ser ut herfra vil man også kunne oppnå anerkjennelse og gode relasjoner også i slike situasjoner.

R – relasjoner. Smart handler om å sette relasjoner i sentrum. Når mennesker er sammen oppstår relasjoner. Hvis ikke det relasjonelle blir styrt på en slik måte at alle opplever inkludering, vil det relasjonelle spillet føre til dannelse av klikker. Det betyr at noen er innenfor, mens andre faller utenfor. Det relasjonelle må styres på en slik måte at alle opplever sosial støtte, deltagelse og at sterke nettverk bygges.

T – trening. Skal man klare å styre etter denne kompasskursen, må man trene jevnt og trutt. Det er mange ting i samfunnet og i oss selv som drar oss i en annen retning. Det er som med fysisk trening, det holder ikke å trene hardt i et halvt år og så si at nå kan jeg holde opp et halvt år. Trening er ferskvare. En viktig del av treninga er også det å gjøre feil og lære av disse. Her ligger det også svært mye læring. Men størst suksess gir jakten på suksesser.

Verktøy og metoder som hjelp for å holde kompasskursen.

Et viktig verktøy som Smart oppvekst har utviklet, er et språk om styrker (20 karakteregenskaper) https://smartoppvekst.no/20-karakteregenskaper/

For at barn og voksne skal få et felles språk om styrker og verdier, har vi foreløpig skrevet 3 Smart oppvekstbøker. Informasjon om bøkene finner du her: http://smartoppvekst.no/nettbutikk/.

Opplegg for ungdom i ungdomsskole og videregående blir klart i løpet av våren 2017. Vi har også laget nøkkelknipper med egenskapene for at barn og voksne skal kunne bruke språket og ta hverandre på fersken i å gjøre gode ting hvor man enn måtte ferdes. Lent er en meget god samarbeidspartner som har en mange fine verktøy som vi bruker daglig http://smartoppvekst.no/materiell/fremtidens-skole/ . Mye god teori og bakgrunnslitteratur finner du her: http://www.sareptas.no/categories/bker

MOT

MOTS oppdrag er å utvikle robuste ungdom, som inkluderer alle – gjennom å styrke bevissthet og mot

MOT har tre verdier 

MOT til å leve:

 • Være seg selv
 • Lede seg selv
 • Ha passion
 • Akseptere ikke alltid å være bra

MOT til å bry seg:

 • Skape godfølelsen hos andre
 • Vise respekt
 • Vise kjærlighet
 • Vise omsorg for de som er utenfor

MOT til å si nei:

 • Prioritere
 • Stå for egne verdier
 • Våge å si ifra
 • Praktisere tøff kjærlighet.

Mere informasjon om MOT finner du her 

ART

Aggression Replacement Training (ART) Målet med ART er å øke deltakernes sosiale kompetanse gjennom systematisk opplæring av sosiale ferdigheter, sinnekontroll og evne til moralsk resonnering. Målet er at deltakerne gjennom observasjon og deltakelse i øvelser lærer å utvikle empatisk evne, håndtere eget sinne og ta i bruk hensiktsmessige sosiale ferdigheter som kan erstatte aggresjon og bygge positive nettverk.

Programmet kan vise til positive endringer i retning av økt sosial kompetanse og redusert problematferd. Programmet er mulig å tilpasse en vanlig skolehverdag. Det anbefales brukt på ungdomstrinnet i forhold til grupper med risiko for utvikling av problematferd.

Psykologisk førstehjelp

Selvhjelp til barn og ungdom

Psykologisk førstehjelp er et selvhjelpsverktøy for mestring av egne følelser. Med røde og grønne tanker lærer den unge å framsnakke seg selv.

Et førstehjelpsskrin

Materiellet er utformet som et skrin i tre versjoner. En småbarnsversjon fra 4-7 år,  barneversjon for aldersgruppen 8 – 12 år, og en ungdomsversjon for aldersgruppen 12 – 18 år. Psykologisk førstehjelp brukes i private hjem og av mange i første- og andrelinjen i helsevesenet. I tillegg blir det i økende grad brukt i skolen og i barnehager.

Psykologisk førstehjelp består av:

 • To figurer, rød og grønn som symboliserer Rødtanker og Grønntanker
 • En samling ark med ”hjelpehender” for utfylling
 • Et hefte, som forklarer grunnprinsippene i kognitiv atferdsterapi ved hjelp av enkle tekster og tegninger. Heftet forteller om situasjoner der Rødtankene blir sterk og ødeleggende og hvordan vi kan gi makt til Grønntankene for å bli mer glade og mindre sinte, triste eller redde.

Last ned og print ut hjelpehånda her

Last ned og print ut snillifullfart her for barnehage

Filmer og app om psykologisk førstehjelp finner du her

Mere informasjon om psykologisk førstehjelp finner du her 

 

 

FuelBox

Barnehage:

Emotions can get in the way or get you on the way. 

FuelBox for barnehagene er bokser som skal engasjere henholdsvis barn og voksne i å dele med og lære av hverandre. Barn er følelsesvesener og derfor har spørsmålene i FuelBox BARN fokus på å fremme barnas emosjonelle intelligens, mens FuelBox BARNEHAGEMEDARBEIDERE er et verktøy for å jobbe med både relasjoner i teamet i barnehagen, og til å dra veksel på hverandres kunnskap og erfaringer.

FuelGuide BARN

Skole:

For me, the purpose of education is to help young people understand the world around them and engage in the world within them. 

Dette sitatet fra Sir Ken Robinson er nøyaktig hva FuelBox i skolen handler om. Gjennom refleksjoner og gode samtaler om identitet, verdier, følelser, drømmer og samfunnet vårt, vil elevene utvikles og deres relasjoner bli styrket. Å føle seg sett, verdsatt og kjenne at du hører til i en klasse, er grunnleggende for at læring skal skje og for å få robuste og trygge elever!

FuelBox LÆRERTEAM er et verktøy for skolens ledelse til å utvikle og styrke lærerteamet på skolen. FuelBox LÆRERTEAM inneholder 170 åpne spørsmål som på en spennende og engasjerende måte kan skape gode samtaler kollegaer imellom.

FuelGuide BARNESKOLE

FuelGuide UNGDOM

Her finner du informasjonsfilm om Praktisk bruk av FuelBox Barn

Her finner du informasjonsfilm om Hvorfor bruke Fuelbox som verktøy i skolen?

Udir.no

Barnehagemiljø

I følge rammeplanen skal barnehagen fremme et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle barn skal oppleve å bli sett og kan delta i lek. Miljøet skal støtte opp om lyst til å leke, utforske, lære og mestre.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/barnehagemiljo/

Skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring.

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/

 

FYMU – hvaforno?

Kort fortalt bæres FYMU av tre grunnelementer: Musikk, fysisk aktivitet og IKT. Det som skal gjennomsyre all undervisning i FYMU er elevmedvirkning, kreativitet, innovasjon, indre motivasjon og bærekraft. Faget har ingen bøker, derimot benytter elevene en blogg for å dokumentere og reflektere rundt undervisningen. Sammen med kroppsøvingstimene, FysAk og pauseaktiviteter bidrar FYMU til å oppfylle kravet om 60 min fysisk aktivitet hver dag.

Mer informasjon om FYMU finner du i dette blogginnlegget

 

Dialogmodellen

Dialogmodellen er en erfarings- og forskningsbasert modell som bygger på forskningsprosjektet «Hele barnet, hele løpet, mobbing i barnehagen». På denne nettsiden finner du en god beskrivelse av modellen, og veiledning til hvordan det kan gjennomføres dialogmøter og samtaler mellom de viktige aktørene i barnehagen: Ansatte, barn og foreldre. Siden har også en verktøykasse med maler og fagressurser. Dialogmodellen er forankret i Rammeplan for barnehager.  

Dialogmodellen finner du her