Når vanlig pedagogikk ikke er nok

Av og til trenger barn og unge hjelp og støtte utover det man kan få til i barnehage og skole alene. Som ansatt vil man da kunne ha et behov for å be om råd og veiledning fra andre fagpersoner. Ingen kan eller skal stå alene i arbeidet med barn og unge

I 2002 besluttet politikere i Drammen å samle tjenester for barn og unge i et «Senter for oppvekst». Kongstanken var å samle tjenestene som jobber med de samme barn og familier for å bedre innbyggernes tilgang til våre tjenester og stimulere tverrfaglig samarbeid mellom avdelingen i Senter for oppvekst. Senter for oppvekst har endret form med årene, og nye avdelinger og tjenestetilbud er lagt til. Fortsatt jobber vi etter prinsippet om tidlig innsats og med et mål om tverrfaglig samarbeid innad i Senter for oppvekst og utad med samarbeidspartnere. Det er i dag rundt 225 faste årsverk knyttet til Senter for Oppvekst.

Tjenestene består av en rekke avdelinger som jobber ut fra egne lovverk. Alle avdelingen har organisert seg i ulike team med ulike ansvars og fag-områder. I fanene under vil du finne informasjon om de ulike tjenestene ved Senter for oppvekst

Her finner du Organisasjonskart Senter for oppvekst 19.03.19

Tidlig Inn Team

page1image4077482576

Tidlig inn-team er et tverrfaglig team i Drammen kommune som skal gi kollegaer og samarbeidspartnere mulighet til å drøfte sin bekymring for et barn så tidlig som mulig. Teamet kan benyttes av alle som jobber med barn i aldersgruppen 0-15 år i kommunen og deres samarbeidspartnere, samt de som jobber med voksne med foreldreansvar.

Teamet skal hjelpe til med å gå fra bekymring til handling gjennom å drøfte og sortere, og eventuelt utarbeide mål og tiltak for barnet og familien der det er nødvendig. Teamet skal til enhver tid ha god oversikt over mulige tiltak på ulike nivåer.

Teamet består av faste ressurspersoner fra PP-tjenesten, Tiltaksavdelingen, Barneverntjenesten, Helsestasjonene, Psykiske helsetjenester for voksne, Barnehagene og Senter for rusforebygging.

Når skal du kontakte Tidlig inn-team?

Dersom man er bekymret for et barn (0-15 år) og ønsker en tverrfaglig drøfting og faglige innspill

Dersom man er bekymret for et barn (0-15 år) og er i tvil om hvor man bør henvende seg videre.

Samtykke

Før saker drøftes i Tidlig inn-teamet bør det foreligge samtykke fra foreldrene. Saken kan drøftes anonymt dersom foreldrene ønsker det. Tidlig inn-teamet kan også benyttes som en anonym drøftingsarena uten at foresatte er informert dersom det vurderes som nødvendig.

Hvordan komme i kontakt med Tidlig inn-team?

Tidlig inn-team er et lavterskeltilbud. Ved henvendelse skriv en e-post til : tidliginn@drmk.no og du vil bli kontaktet for videre avtaler.

Henvendelsen skal være avklart med nærmeste leder

Teamet møtes tirsdager ( annenhver uke for barnehage og skole ) mellom kl. 09.00 og 11.30 i Telthusgata 8 i bygg B, og man vil ved henvendelse få oppgitt dato og klokkeslett for drøftingen.

Det blir satt av en time til drøfting av saken, og teamet jobber etter en bestemt struktur.

Tidlig inn-teamet skriver ikke journal. Det oppfordres til at den som bringer saken inn til drøfting skriftliggjør samarbeidet i eget system.

Link til Tidlig inn team

Bekymringsfullt skolefravær

page1image1407978064page1image1407979104page1image1407979360page1image1407979616page1image1407979936page1image1407980192page1image1407980448page1image1407980704page1image1407981024

Hva er veileder for tidlig intervensjon og tverrfaglig samhandling i Drammen kommune?

Stort skolefravær er en problematikk som kan få alvorlige konsekvenser for elever og deres familier. Ikke bare fører fraværet til at eleven går glipp av faglig kunnskap, men det fører også til at eleven mister verdifull sosial trening og tilhørighet i jevnaldergruppa. Fravær fra skole og opplæring kan på lang sikt redusere elevers mulighet til å bli en aktiv og produktiv deltaker i samfunnet.

Høsten 2009 ble det etablert en tverrfaglig prosjektgruppe i Drammen kommune, bydel Konnerud med repre- sentanter fra bydelens fire skoler, Skolehelsetjenesten, Psykisk helseteam, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Drammen Sykehus og PP-tjenesten. Formålet med prosjektet var å etablere felles prosedyrer, øke kunnskapen om, samt utvikle retningslinjer for tverrfaglig samarbeid for tidlig å kunne hjelpe elever og deres familier ved skole- fravær/skolevegring. På bakgrunn av dette arbeidet, ble det utarbeidet en veileder for intervensjon ved bekymring for høyt fravær.

Når kan veilederen benyttes?

Veilederen har som målsetting å være et praktisk dokument som gir konkret informasjon om bekymringsfullt fravær og hvordan en best mulig kan arbeide i forhold til dette. Veilederen er kortfattet og vil således ikke ta for seg alle aspekter ved problematikken. Veilederen inneholder en Trinnplan for intervensjon ved bekymring for høyt fravær, samt vedlegg til bruk ved oppfølging av bekymringsfullt fravær. Trinnplanen angir tydelige rammer for ansvar og progresjon ved iverksetting av tiltak. For å bistå skolene og foreldrene i arbeidet rundt elever med bekymringsfullt fravær er det etablert en tverrfaglig ressursgruppe i kommunen.

Du finner veilederen her Veileder bekymringsfullt skolefravær

Hvem skal du kontakte og hvordan komme i gang med trinnplanen?

Ta kontakt med helsesykepleier på den aktuelle skole, PPT eller Oppvekstteamet. Kontaktinformasjon finner du i fanene til venstre

Foreldreveiledning

I Senter for oppvekst har vi ulike tilbud om foreldreveiledning:

Foreldreveiledning COS-P (0 – 10 år ) 

 • Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns atferd, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg.
 •  Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre.

Kontakt for informasjon om tilbud: Oppvekstteamet, Helsestasjon

Foreldreveiledning ICDP ( 1 – 12 år) 

 • International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse 

For mere informasjon se ICDP

Kontakt for informasjon om tilbud : Oppvekstteamet, Helsestasjon

Foreldreveiledning PMTO ( 4 – 12 år) 

Parent Management Training – Oregon er en behandlingsmetode når samspillet er fastlåst, og målet er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. 

Gjennom å styrke foreldrene i deres oppdragerrolle settes de bedre i stand til å samhandle mer hensiktsmessig med barna. Dette bidrar igjen til at barna lærer normale sosiale ferdigheter, og reduserer forekomsten av problematferd. 

For mere informasjon se PMTO

Kontakt for informasjon om tilbud : Oppvekstteamet

 

Her kan du lese mer om de ulike foreldreveiledningsmodellene fra en presentasjon av Annette Johannessen og Ragnhild Risholm
Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte BUP etat Presentasjon foreldreveiledningsmodeller

Ungdomstorget

Vårt kurs- og samtaletilbud er rettet mot ungdom (13-25 år), deres foreldre, og andre som jobber med ungdom.

Ved Ungdomstorget finner du flere fagprofesjoner med representanter fra Senter for oppvekst, Psykiske helsetjenester, Senter for rusforebygging, NAV, Introduksjonssenteret og Oppfølgingstjenesten ved Buskerud Fylkeskommune.

Når skal du ta kontakt med Ungdomstorget?

Ved Ungdomstorget skal vi til enhver tid ha et variert program- og kurstilbud som tar sikte på å styrke ungdom i eget liv. I våre samtaler praktiserer vi taushetsplikt og meldeplikt.

Vi har følgende tilbud:

 • det er det alltid en ungdomsveileder å prate med
 • kan komme uten avtale
 • får hurtig hjelp uten henvisning
 • ungdommen /foreldrene er du en aktiv part for å finne de gode løsningene
 • får et tjenstetilbud tilpasset deg
 • alle tilbud gratis
 • vi praktiserer tverrfaglighet
 • vi har (også) åpent etter skole- og arbeidstid

Hvordan komme i kontakt med Ungdomstorget?

Kontaktinformasjon finner du her 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov.

Når skal du kontakte PP-tjenesten?

PP-tjenesten utreder ulike vansker og tilretteleggingsbehov hos barn, ungdom og voksne, og gir råd og veiledning til barnehage og skole. PP-tjenesten kan bidra med kompetanseheving i barnehager og skoler gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte

Hvordan kontakte PP- tjenesten?

Kontaktinformasjon til PPT finner du her

 

Ressurssenteret Frydenhaug skole

 

Frydenhaug ressurssenter tilbyr veiledning

Ressurssenteret ved Frydenhaug skole er en veiledningstjeneste som tilbyr tjenester til skoler i Drammen kommune og samarbeidskommunene Hurum, Lier, Nedre Eiker, Sande, Svelvik og Røyken.

For Drammen kommune er det en felles økonomisk ressurs som skolene kan benytte seg ved å søke om veiledning. Det vil si at veiledningen ikke medfører kostnader for den enkelte skole som mottar veiledning av veilederne i skolens ressurssenter.

For samarbeidskommunene vil veiledningen bli fakturert den enkelte skole etter fastsatt timespris.

Ved oppstart av en veiledningsak, inngår innsøkende skole og Frydenhaug skole en kontrakt som sier noe om innhold og omfang på veiledningen. Veileder gir mer informasjon om veiledningskontrakt ved oppstart.

Veiledningstjenesten kan tilby følgende:

 • Individuelt basert veiledning
 • Veiledning til skoler med egne baser eller forsterkete enheter
 • Spesialpedagogisk veiledning kan omfatte flere områder:
  • Pedagogisk observasjon og kartlegging
  • Tilrettelegging av fysisk og sosialt læringsmiljø
  • Tilrettelegging for ASK, alternativ supplerende kommunikasjon
  • Spesialpedagogiske lese- og skrivemetoder
  • Spesialpedagogisk tilrettelegging innen matematikk
  • Opplæring i og veiledning knyttet til ulike funksjonsnedsetteler, fagområder, metoder og kartleggingsverktøy
  • Målvalg og utforming av IOP
  • Utfordrende atferd
  • Dagliglivets ferdigheter (ADL)

For informasjon mer informasjon og søknadsskjema for veiledning, se her søknad om veiledning

Øvrige henvendelser rettes til:

 • avdelingsleder Marianne Aschim, 32 04 79 20       mail : marianne.aschim@drmk.no

Informasjon om Frydenhaug skole finner du her

 

Helsestasjoner i Drammen

I Drammen er det 5 ulike helsestasjoner:

Marienlyst, Fjell og Konnerud (et gratistilbud til barn 0-5 år)

Vi kan blant annet gi følgende tilbud

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Vaksinering
 • Individuell veiledning
 • Henvising til andre instanser ved behov
 • Jordmor

Helsestasjon for ungdom (et gratistilbud til ungdom fra 13 til 24 år)

Vi kan blant annet gi følgende tilbud

 • Råd og veiledning i forhold til prevensjon, seksuell identitet og seksualitet, samt resepter
 • Testing og behandling av kjønnssykdommer og veiledning i forbindelse med seksuelt overførbare infeksjoner ( SOI)
 • Graviditetstest og råd for å forebygge uønskede svangerskap og abort
 • Samtale om noe du synes er vanskelig å snakke om, som for eksempel: Problemer hjemme, på skolen eller med venner, stress, sorg, angst, depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter, ensomhet, prestasjonsangst, søvn og mat, fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt

Migra helsestasjon  (et tilbud til nybosatte familier som flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet)

Vi kan blant annet gi følgende tilbud

 • Fremme positiv migrasjonsprosess
 • Fremme fysisk og psykisk helse og gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader
 • Sikre god kvinnehelse

Oversikt over alle helsestasjoner finner du her 

 

Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge

Vi arbeider med barn og unge 0–18 år som har ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet.

Når skal du ta kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge? 

Det kan være barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket eller avvikende grov- og/eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med utviklingsforstyrrelser, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. En annen sentral gruppe er barn med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging.Trening og stimulering

Hvordan kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge?

Foreldre, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, PPT, fastleger, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise til oss.

Kontaktinformasjon finner du her

Familie- og oppveksttjenesten

Vi er en avdeling med ulike tjenester som alle har et fokus på tidlig innsats

Når skal du kontakte Familie – og oppveksttjenesten?

Oppvekstteamet

 • Tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn og ungdom i Drammen kommune.
 • Vi er et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologer og familieveiledere.
 • Vi ønsker å nå barn og ungdom fra 0–18 år og deres familier
 • Vi tilbyr råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling og gruppetilbud
 • Vi er opptatt av samhandling med de som har med barn og unge å gjøre

Familiehjelpen

 • Familiehjelpen er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr hjelp til familier med barn i alder 0-6, samt gravide
 • Familiehjelpen består av fagpersoner med ulik bakgrunn og de har taushetsplikt
 • Foreldre og gravide kan selv ta kontakt. Det kan også deres samarbeidspartnere

Kompetanseteam Levekår

Et tverretatlig team med ansatte fra Senter for oppvekst og NAV. Teamet bistår kommunens ansatte som er i kontakt med utsatte familier i konkrete saker som omhandler barnefattigdom, levekår og utenforskap.

Kompetanseteam Levekår kan bistå med:

 • Råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
 • Hjemmebesøk, med metodisk kartlegging av hele familiens levekårssituasjon
 • Opprette kontakt tverretatlig og tverrsektorielt
 • Kompetansehevende tiltak i virksomhetene
 • Koordineringsmøte «Familien først», som er en samhandlingsarena hvor involverte samarbeidspartnere setter familiens samlede situasjon på dagsorden for å fine gode løsninger for veien videre.
 • Info Kompetanseteam levekår

Hvordan kontakte Familie – og oppveksetjenesten?

Kontaktinformasjon til de ulike tjenestene i vår avdeling  finner du her

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten tilbyr ulike tjenester som

 • Gi råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid med mer
 • Henvise til annen hjelp: Barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivingskontoret m.m.
 • Anbefale plass i barnehage eller skolefritidsordning
 • Fritidsaktiviteter og ferietiltak
 • Veilede om foreldrerollen
 • Gi kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjem

Når skal du kontakte barneverntjenesten?

 • Du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
 • Du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
 • Foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din

Her finner du mere informasjon om hva  barneverntjenesten  kan tilby av hjelp og støtte

Hvordan komme i kontakt med barneverntjenesten?

Kontaktinformasjon til barneverntjenesten finner du her 

 

Tjenester for funksjonshemmede under 18 år

Vi yter bistand til familier med barn og ungdom under 18 år, hvor barnet eller den unge har midlertidig eller varig funksjonssvikt.

Når skal du ta kontakt med Tjenester for funksjonshemmede?

Vi tilbyr ulike tjenester som

Vi skal legge til rette for utvikling, opprettholdelse og gjenvinning av egen funksjonsevne, slik at barnet blir mest mulig selvstendig. Ressursene skal utnyttes best mulig i forhold til barnets hjelpebehov og utsiktene til endring.

Vi kan også hjelpe til med

 • Miljøterapitjeneste – praktisk bistand og oppfølging av daglige aktiviteter og ferdigheter
 • Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til barn og ungdom som har behov for det på grunn av sin nedsatte funksjonsevne
 • Råd og veiledning

Hvordan komme i kontakt med Tjenester for funksjonshemmede?

Kontaktinformasjon  finner du her 

Nyttige dokumenter til nedlasting