Når vanlig pedagogikk ikke er nok

Av og til trenger barn og unge hjelp og støtte utover det man kan få til i barnehage og skole alene. Som ansatt vil man da kunne ha et behov for å be om råd og veiledning fra andre fagpersoner. Ingen kan eller skal stå alene i arbeidet med barn og unge

I fanene under vil du finne informasjon om de ulike tjenestene som kan bistå når «vanlig» pedagogikk ikke er nok

Familieteam

 

Kom i kontakt med Familieteam i ditt område her

 

Bekymringsfullt skolefravær

 

Ta kontakt med helsesykepleier på den aktuelle skole eller PPT. Kontaktinformasjon finner du i fanene til venstre

Foreldreveiledning

I Drammen har vi ulike tilbud om foreldreveiledning:

Foreldreveiledning COS-P (0 – 10 år ) 

 • Circle of Security (COS), eller trygghetssirkelen på norsk, er en brukervennlig modell for analysere og tolke barns atferd, følelser og behov for å kunne veilede foreldre i utviklingsstøttende omsorg.
 •  Modellen har som mål at barnet utvikler en trygg tilknytning til sine foreldre.

Foreldreveiledning ICDP ( 1 – 12 år) 

 • International Child Development  Program (ICDP) er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse 

For mer informasjon se ICDP

Foreldreveiledning PMTO ( 4 – 12 år) 

Parent Management Training – Oregon er en behandlingsmetode når samspillet er fastlåst, og målet er at foreldrene og barnet skal gjenopprette en positiv relasjon. Opposisjonell atferd skal reduseres, og positiv utvikling skal fremmes. 

Gjennom å styrke foreldrene i deres oppdragerrolle settes de bedre i stand til å samhandle mer hensiktsmessig med barna. Dette bidrar igjen til at barna lærer normale sosiale ferdigheter, og reduserer forekomsten av problematferd. 

For mere informasjon se PMTO

 

Her kan du lese mer om de ulike foreldreveiledningsmodellene fra en presentasjon av Annette Johannessen og Ragnhild Risholm
Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte BUP etat Presentasjon foreldreveiledningsmodeller

Ungdomstorget

Vårt kurs- og samtaletilbud er rettet mot ungdom (13-25 år), deres foreldre, og andre som jobber med ungdom.

Ved Ungdomstorget jobber det voksne, trygge mennesker med bred erfaring innenfor ulike områder. Eksempelvis:

 • Uteteam
 • Psykisk helse og rus
 • NAV
 • Oppfølgingstjenesten
 • Voksenopplæringen
 • Familieteam (psykolog)
 • Helsestasjon for ungdom
 • Barnevern

Når skal du ta kontakt med Ungdomstorget?

Ved Ungdomstorget skal vi til enhver tid ha et variert program- og kurstilbud som tar sikte på å styrke ungdom i eget liv. I våre samtaler praktiserer vi taushetsplikt og meldeplikt.

Hos oss

 • er det alltid en ungdomsveileder å prate med
 • kan du komme uten avtale
 • får du hurtig hjelp uten henvisning
 • er ungdommen /foreldrene en aktiv part for å finne de gode løsningene
 • får du et tjenstetilbud tilpasset deg
 • er alle tilbud gratis
 • praktiserer vi tverrfaglighet
 • har vi (også) åpent etter skole- og arbeidstid

Hvordan komme i kontakt med Ungdomstorget?

Kontaktinformasjon finner du her 

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)

Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. Pedagogisk psykologisk tjeneste omtales også som PP-tjenesten eller PPT.

Når skal du kontakte PP-tjenesten?

PP-tjenesten utreder ulike vansker og tilretteleggingsbehov hos barn, ungdom og voksne, og gir råd og veiledning til barnehage og skole. PP-tjenesten kan bidra med kompetanseheving i barnehager og skoler gjennom kurs, nettverk og konsultasjoner til de ansatte

Hvordan kontakte PP- tjenesten?

Kontaktinformasjon til PPT finner du her

 

Frydenhaug skole

 

Frydenhaug ressurssenter tilbyr veiledning

Ressurssenteret ved Frydenhaug skole er en veiledningstjeneste som tilbyr tjenester til skoler i Drammen kommune og samarbeidskommunene Hurum, Lier, Sande og Røyken.

For Drammen kommune er det en felles økonomisk ressurs som skolene kan benytte seg ved å søke om veiledning. Det vil si at veiledningen ikke medfører kostnader for den enkelte skole som mottar veiledning av veilederne i skolens ressurssenter.

For samarbeidskommunene vil veiledningen bli fakturert den enkelte skole etter fastsatt timespris.

Ved oppstart av en veiledningsak, inngår innsøkende skole og Frydenhaug skole en kontrakt som sier noe om innhold og omfang på veiledningen. Veileder gir mer informasjon om veiledningskontrakt ved oppstart.

Veiledningstjenesten kan tilby følgende:

 • Individuelt basert veiledning
 • Veiledning til skoler med egne baser eller forsterkete enheter
 • Spesialpedagogisk veiledning kan omfatte flere områder:
  • Pedagogisk observasjon og kartlegging
  • Tilrettelegging av fysisk og sosialt læringsmiljø
  • Tilrettelegging for ASK, alternativ supplerende kommunikasjon
  • Spesialpedagogiske lese- og skrivemetoder
  • Spesialpedagogisk tilrettelegging innen matematikk
  • Opplæring i og veiledning knyttet til ulike funksjonsnedsetteler, fagområder, metoder og kartleggingsverktøy
  • Målvalg og utforming av IOP
  • Utfordrende atferd
  • Dagliglivets ferdigheter (ADL)

Informasjon om Frydenhaug skole finner du her

 

Helsestasjoner i Drammen

I Drammen er det 7 ulike helsestasjoner:

Jordmortjenesten knutepunkt Strømsø og Åssiden

Konnerud helsestasjon og jordmortjeneste

Marienlyst helsestasjon

Migra helsestasjon

Svelvik helsestasjon og jordmortjeneste

Mjøndalen helsestasjon og jordmortjeneste

Helsestasjon for ungdom Drammen

 

Vi kan blant annet gi følgende tilbud

 • Hjemmebesøk
 • Helseundersøkelser
 • Vaksinering
 • Individuell veiledning
 • Henvising til andre instanser ved behov
 • Jordmor

Helsestasjon for ungdom Drammen (et gratistilbud til ungdom fra 13 til 24 år)

Vi kan blant annet gi følgende tilbud

 • Råd og veiledning i forhold til prevensjon, seksuell identitet og seksualitet, samt resepter
 • Testing og behandling av kjønnssykdommer og veiledning i forbindelse med seksuelt overførbare infeksjoner ( SOI)
 • Graviditetstest og råd for å forebygge uønskede svangerskap og abort
 • Samtale om noe du synes er vanskelig å snakke om, som for eksempel: Problemer hjemme, på skolen eller med venner, stress, sorg, angst, depresjon, spiseproblemer, selvskading, smerter, ensomhet, prestasjonsangst, søvn og mat, fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt

Migra helsestasjon (et tilbud til nybosatte familier som flyktninger, asylsøkere, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og norske som kommer tilbake til landet)

Vi kan blant annet gi følgende tilbud

 • Fremme positiv migrasjonsprosess
 • Fremme fysisk og psykisk helse og gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdommer og skader
 • Sikre god kvinnehelse

Oversikt over alle helsestasjoner finner du her 

 

Fysioterapitjenester til barn under 18 år

Kommunale fysioterapitjenester til barn under 18 år gis av fysioterapitjenesten for barn og unge.

Tjenesten retter seg mot barn og unge med ulike funksjonsvansker i forhold til bevegelse og aktivitet:

 • barn med lettere motoriske vansker eller som har forsinket/avvikende grov-og/eller finmotorisk utvikling
 • barn som har utviklingsforstyrrelser eller som er utsatt for skade eller sykdom
 • barn og unge med kroniske lidelser.

 

Når skal du ta kontakt med Fysio- og ergoterapitjenesten for barn og unge? 

Det kan være barn med lettere motoriske vansker, som kan ha forsinket eller avvikende grov- og/eller finmotorisk utvikling. Det kan også være barn med utviklingsforstyrrelser, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom. En annen sentral gruppe er barn med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, ortopediske sykdommer, psykiske vansker eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig oppfølging, trening og stimulering

Hvordan kontakte Fysioterapitjenesten?

Foreldre, helsestasjon- og skolehelsetjenesten, barnehager, skoler, PPT, fastleger, barnevernstjenesten og spesialisthelsetjenesten kan henvise til oss.

Kontaktinformasjon finner du her

mailadresse: fysioergobarnunge@drmk.no

Familie- og oppveksttjenesten

Vi er en avdeling med ulike tjenester som alle har et fokus på tidlig innsats

Når skal du kontakte Familie – og oppveksttjenesten?

Oppvekstteamet

 • Tilbyr lett tilgjengelig psykisk helsehjelp til barn og ungdom i Drammen kommune.
 • Vi er et tverrfaglig sammensatt team bestående av psykologer og familieveiledere.
 • Vi ønsker å nå barn og ungdom fra 0–18 år og deres familier
 • Vi tilbyr råd og veiledning, vurdering, kortvarig behandling og gruppetilbud
 • Vi er opptatt av samhandling med de som har med barn og unge å gjøre

Familiehjelpen

 • Familiehjelpen er et gratis lavterskeltilbud som tilbyr hjelp til familier med barn i alder 0-6, samt gravide
 • Familiehjelpen består av fagpersoner med ulik bakgrunn og de har taushetsplikt
 • Foreldre og gravide kan selv ta kontakt. Det kan også deres samarbeidspartnere

Kompetanseteam Levekår

Et tverretatlig team med ansatte fra Senter for oppvekst og NAV. Teamet bistår kommunens ansatte som er i kontakt med utsatte familier i konkrete saker som omhandler barnefattigdom, levekår og utenforskap.

Kompetanseteam Levekår kan bistå med:

 • Råd og veiledning til tjenesteapparatet i enkeltsaker
 • Hjemmebesøk, med metodisk kartlegging av hele familiens levekårssituasjon
 • Opprette kontakt tverretatlig og tverrsektorielt
 • Kompetansehevende tiltak i virksomhetene
 • Koordineringsmøte «Familien først», som er en samhandlingsarena hvor involverte samarbeidspartnere setter familiens samlede situasjon på dagsorden for å fine gode løsninger for veien videre.
 • Info Kompetanseteam levekår

Hvordan kontakte Familie – og oppveksetjenesten?

Kontaktinformasjon til de ulike tjenestene i vår avdeling  finner du her

Barneverntjenesten

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan være skadelig for dem, får nødvendig hjelp og omsorg. Hovedoppgaven til barnevernet er nettopp å gi hjelp og støtte til barn, unge og familier som har det vanskelig.

Barneverntjenesten tilbyr ulike tjenester som

 • Gi råd om barneoppdragelse, økonomi, fritid med mer
 • Henvise til annen hjelp: Barne- og ungdomspsykiatrien, familierådgivingskontoret m.m.
 • Anbefale plass i barnehage eller skolefritidsordning
 • Fritidsaktiviteter og ferietiltak
 • Veilede om foreldrerollen
 • Gi kortere eller lengre opphold på institusjon, i fosterhjem eller familiehjem

Når skal du kontakte barneverntjenesten?

 • Du ser at et barn ikke får dekket grunnleggende behov for omsorg, trygghet, mat og stell
 • Du ser at et barn er uten tilsyn av voksne og virker skremt og engstelig
 • Du har mistanke om at et barn blir utsatt for fysisk/psykisk mishandling eller seksuelle overgrep
 • Du er bekymret for at foreldre har store rusproblemer
 • Du er bekymret for at foreldre har store psykiske problemer
 • Foreldre har mistet styringen over barnet sitt
 • Du som foreldre er sterkt bekymret for barnet/ungdommen din

Her finner du mer informasjon om hva barneverntjenesten kan tilby av hjelp og støtte

Hvordan komme i kontakt med barneverntjenesten?

Kontaktinformasjon til barneverntjenesten finner du her

 

Tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne gir tilbud til brukere med behov for sammensatte og helhetlige tjenester i et livsløpsperspektiv. Tjenestene skal sikre en helhetlig ivaretagelse for langvarige og sammensatte tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle aldre

Vi skal legge til rette for utvikling, opprettholdelse og gjenvinning av egen funksjonsevne, slik at barnet blir mest mulig selvstendig. Ressursene skal utnyttes best mulig i forhold til barnets hjelpebehov og utsiktene til endring.

Vi kan også hjelpe til med

 • Miljøterapitjeneste – praktisk bistand og oppfølging av daglige aktiviteter og ferdigheter
 • Plass i institusjon eller bolig med heldøgns omsorgstjenester til barn og ungdom som har behov for det på grunn av sin nedsatte funksjonsevne
 • Råd og veiledning

Hvordan komme i kontakt med Tjenester for funksjonshemmede?

Kontaktinformasjon  finner du her