Mobbing og andre krenkelser

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering, og derfor skal vi ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehager og skoler i Drammen kommune.

Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene, og mobbing og krenkelser er alvorlige fordi det har store personlige konsekvenser der barn fratas livsmot og verdighet. Forskning viser at både barn som mobber og barn som har opplevd mobbing har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker senere, og det er derfor svært viktig at arbeidet med å forebygge mobbing, marginalisering og utenforskap starter allerede i barnehagen. Barnehager og skoler i Drammen kommune skal handle raskt og ta grep som er nødvendige for at mobbing og krenkelser opphører.

Samarbeid med foresatte står sentralt i det miljøskapende og mobbeforebyggende arbeidet i læringsløpet. Aktiv medvirkning og godt samarbeid med foresatte er avgjørende dersom mobbing oppstår.

Meldeskjema

NB! Dette er et bilde av malen. På grunn av sensitive opplysninger må disse dokumentene behandles i Public360, slik at det ikke legges igjen spor av sensitive opplysninger på personlig PC.  Malene er lagt ut i Public360 med Læringsmiljø i malnavnet. 

https://drammen.public360online.com

Evaluering av aktivitetsplan

Evaluering av aktivietsplan

Observasjonslogg

Observasjonslogg

Handlingslogg

Handlingslogg

 

Videoer

Hvorfor oppstår mobbing?

Begynnende mobbeatferd i barnehagen

Voksne skaper vennskap

Hvordan forebygge og redusere mobbing

Voksne skaper vennskap - sammen

Lurt å si, smart å gjøre 2019 Brandengen skole