Mobbing og andre krenkelser

Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø uten mobbing. FNs Barnekonvensjon slår fast at barn og unge har rett til utvikling, medvirkning, ikke-diskriminering, omsorg, beskyttelse og selvrealisering, og derfor skal vi ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser i barnehager og skoler i Drammen kommune.

Barns opplevelse av seg selv og sin egenverdi utvikler seg i samspill med omgivelsene, og mobbing og krenkelser er alvorlige fordi det har store personlige konsekvenser der barn fratas livsmot og verdighet. Forskning viser at både barn som mobber og barn som har opplevd mobbing har en forhøyet risiko for å utvikle psykiske vansker senere, og det er derfor svært viktig at arbeidet med å forebygge mobbing, marginalisering og utenforskap starter allerede i barnehagen. Barnehager og skoler i Drammen kommune skal handle raskt og ta grep som er nødvendige for at mobbing og krenkelser opphører.

Samarbeid med foresatte står sentralt i det miljøskapende og mobbeforebyggende arbeidet i læringsløpet. Aktiv medvirkning og godt samarbeid med foresatte er avgjørende dersom mobbing oppstår.

På grunn av sensitive opplysninger må dokumentene nedenfor behandles i Public360, slik at det ikke legges igjen spor av sensitive opplysninger på personlig PC.  Malene er lagt ut i Public360 med Læringsmiljø i malnavnet. 

https://drammen.public360online.com

Meldeskjema (Gamle Drammen)

NB! Dette er et bilde av malen. På grunn av sensitive opplysninger må disse dokumentene behandles i Public360, slik at det ikke legges igjen spor av sensitive opplysninger på personlig PC.  Malene er lagt ut i Public360 med Læringsmiljø i malnavnet. 

https://drammen.public360online.com

Aktivitetsplan (Gamle Drammen)

Aktivitetsplan ved krenkelser eller mobbing

 

Evaluering av aktivitetsplan (Gamle Drammen)

Evaluering av aktivietsplan

Observasjonslogg (Gamle Drammen)

Observasjonslogg

Handlingslogg (Gamle Drammen)

Handlingslogg

 

HANDLINGSPLAN/VEILEDER - Forbygging av mobbing i barnehagene i (tidligere) Nedre Eiker

Handlingsplan-veileder Forebygging av mobbing i barnehagene i Nedre Eiker

HANDLINGSPLAN - Arbeid mot mobbing i barnehagene i (tidligere) Svelvik

Handlingsplan – Arbeid mot mobbing i Svelvikbarnehagen 2018-2020

Kommunal handlingsplan kap. 9A (tidligere) Nedre Eiker

Gamle Nedre Eiker Kommunal handlingsplan kapittel 9A 2019

Rutinebeskrivelse for elevens rett til et godt psykososialt miljø (tidligere) Svelvik

Gamle Svelvik Rutinebeskrivelse for elevens rett til et godt psykososialt miljø

 

Videoer

Hvorfor oppstår mobbing?

Begynnende mobbeatferd i barnehagen

Voksne skaper vennskap

Hvordan forebygge og redusere mobbing

Voksne skaper vennskap - sammen

Lurt å si, smart å gjøre 2019 Brandengen skole