Samarbeid med hjemmet og lokalsamfunnet

De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelse.

Bakgrunn – hva er grunnene til at mobilisering av lokalsamfunnene er viktig?

I Læringsløp Drammen står det at skoler og barnehager lykkes best i nært samarbeid med gode krefter lokalt, og den viktigste samarbeidspartneren er barn og unges foresatte.

I Folkehelseprogrammet fra 2017 står det følgende: Lokalsamfunnet har stor betydning for barn og unges psykiske helse og livskvalitet. De styrkene og ressursene vi utvikler i et godt lokalsamfunn tar vi med oss videre i livet.

Å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet er kommunenes ansvar.

I Overordnet del – Verdier og prinsipper legger man vekt på samhandlingen: De ansatte på skolen, foreldre og foresatte og elevene har sammen ansvar for å fremme helse, trivsel og læring, og for å forebygge mobbing og krenkelse.

Det litt gamle og forslitte uttrykket det krever en landsby for å oppdra et barn har nok aldri stått sterkere enn nå. For å motvirke utenforskap, at noen av barna og ungdommene i Drammen havner utenfor videregående skole og senere arbeidsliv, må man mobilisere lokalsamfunnet på en positiv måte. Et oversiktlig lokalsamfunn, der mennesker kjenner hverandre på tvers av generasjoner og vil hverandre godt, blir en styrke i ethvert barn og enhver ungdoms oppvekst.