Foreldre/hjemmet

Å få til en konstruktiv kommunikasjon og få opparbeidet en gjensidig tillit krever møteplasser der foreldre, skole og gjerne andre aktører fra lokalsamfunnet bidrar

I Rammeplan for barnehagen står det at Barnehagen skal legge til rette for foreldresamarbeidet og god dialog med foreldrene. Foreldresamarbeidet skal både skje på individnivå, med foreldrene til hvert enkelt barn, og på gruppenivå, gjennom foreldrerådet og samarbeidsutvalget. På individnivå skal barnehagen legge til rette for at foreldrene og barnehagen jevnlig kan utveksle observasjoner og vurderinger knyttet til enkeltbarnets helse, trivsel, erfaringer, utvikling og læring

I formålet med opplæringen står det at Opplæringa i skole og i lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.

Viktigheten av forståelse og samarbeid mellom skole og hjem står som første setning i planverket for skole, og samarbeid og god dialog går også igjen i Rammeplanen for barnehagen. Det er ikke tilfeldig!

Samtidig viser forskning at når foreldrene engasjerer seg og samarbeider godt med barnehagen og skolen, gjør barn og ungdom det bedre både faglig og sosialt. Alle barn og ungdom i barnehage og skole får også utbytte av at foresatte både støtter sine barn, og har forventninger til innsats og til det å være positive mot andre. Det å ha foreldrene som støttespillere, vil altså gi barnehagens og skolens ansatte en ekstra kraft i arbeidet.

For barn og ungdom som har krav på spesialundervisning, eller de som av en eller annen grunn står i fare for ikke å dra nytte av det ordinære opplæringstilbudet, vil tillitsforholdet og samarbeidet mellom skole og hjem være ekstra viktig.

Hvordan kan barnehagene og skolene samarbeide optimalt med hjemmet? Hvordan kan vi få til det tillitsforholdet som er så essensielt?

Å få til en konstruktiv kommunikasjon og få opparbeidet en gjensidig tillit krever møteplasser der foreldre, skole og gjerne andre aktører fra lokalsamfunnet bidrar.

Eksempler på samarbeidsarenaer

Under har vi samlet noen områder hvor det er viktig å få inn gode samarbeidsrutiner Du vil kunne se eksempler og linker fra barnehager og skoler.

Oppstart barnehage og skole

 

Barnehage

Eksempel på mal for Oppstartsamtale Aronsløkka barnehage

 

Oppstartrutiner i St.Hansberget barnehage

Ny tilknytningsrutine for nye barns oppstart i barnehagen ble prøvd ut våren 2019. Etter en prøveperiode har vi i barnehagen bestemt oss for å ha dette som fast oppstartrutine. Det har vært viktig å sikre at de ulike samtalene barnehagen har med foresatte gir relevant informasjon og grunnlag for å skape en god og trygg relasjon. Både foresatte og vi i barnehagen har sett dette som positivt på flere måter:

  • Foresatte synes å være tryggere. De tør åpne seg også om vanskelige ting
  • Barnehagen mestrer å tilpasse tilknytningsperioden i mye større grad til barnas, og foresattes behov

Rutine for oppstart i St.Hansberget barnehage

Invitasjon til besøksdager 0-3 år

Invitasjon til besøksdager 3-6 år

Invitasjon til oppstartsamtale

Mal for oppstartsamtale før oppstart

Foreldremøte for nye på våren

Første samtale etter oppstart

 

Skole

Her finner du forslag til innkalling Oversikt oppstartssamtale og gjennomføring Oppstartsamtalen i skolen

 

Utviklingssamtale/foreldresamtale

 

Barnehage

Eksempel på Standard for foreldre-foresattesamtaler – Brøttet bhg

Eksempel på mal – innkalling til foreldresamtale (fylles ut av foresatte på forhånd)

Eksempel på mal – foreldresamtaleskjema (fylles ut av personalet i forkant av og under samtalen)

Informasjon om Kompetanseteam levekår Info Kompetanseteam levekår

 

Overgang barnehage/skole

Bakgrunn

Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole og legger premisser for samarbeidet mellom institusjonene.

Barnehagen og skolen er begge institusjoner for omsorg, danning, lek og læring. De er pedagogiske institusjoner med forskjellig mandat, men de skal begge bidra til en god start på livet og livslang læring.

Det er de foresatte som har hovedansvaret for barnas oppdragelse. De foresatte, barnehagen og skolen har et felles ansvar for at barnet møter skolen med entusiasme og lærelyst.

Grunnleggende kompetanse barnet har tilegnet seg i barnehagen vil ha stor betydning for barns trivsel og læringsutbytte i skolen. Forskning viser at tidlig læring gir langsiktig positiv effekt fordi læring er en selvforsterkende prosess, derfor er det viktig å ha fokus på barnets styrke og robusthet. Barnehagen er derfor en viktig del av utdanningsløpet.

Barn og foresatte skal føle seg trygge på at både barnehage og skole gjør sitt beste for å skape kontinuitet og sammenheng i læringsløpet, og at hvert enkelt barn sikres en god overgang fra barnehage til skole. Dette krever tett samarbeid med barna og de foresatte, og mellom ansatte i barnehagen og skolen. Videre avhenger dette av god flyt og tverrfaglig innsats med ytterligere hjelpe- og støttetjenester, slik at vi tidlig kan fange opp og følge opp barn som av ulike grunner er i behov av ekstra støtte. Barns medvirkning og deltakelse i dette arbeidet er særlig viktig.

Plan for overgang barnehage/skole

Overgangsskjema finner du her Skjema-Overgang-Barnehage–skole

Folder med informasjon om skolehelsetjenesten finner du her Folder skolehelsetjenesten

 

 

SU/FAU & FUB/FUG

Her finner du nettsidene til

Nattravn

Informasjonsfilm om natteravnordningen i Drammen