Slik gjør vi det i Drammen

Bakgrunn for planen

Læringsløp Drammen – Å lykkes i hele læringsløpet!

Helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse har sin forankring i Læringsløp Drammen – kvalitetsplanen som ble politisk vedtatt våren 2016. Planen er et tiltak for å nå målsettingen; Trygge, aktive barn og unge med robust sosial og emosjonell kompetanse, og et svar på utfordringen; Lav sosial og emosjonell kompetanse skaper utenforskap på grunn av for liten evne til selvregulering, relasjonsbygging og samhandling.

Planen skal hjelpe organisasjonen til å se sammenhengen mellom kompetanseløftet Være Sammen for barnehage, PALS (Positiv adferd, støttende læringsmiljø og samhandling) for barnetrinnet og Læring for livet på ungdomstrinnet:

 

Den skal være et pedagogisk verktøy for pedagoger og et styringsverktøy for ledere i barnehager og skoler for å sikre helhetlig sosial og emosjonell kompetanse og et fremragende læringsmiljø fritt for mobbing og andre krenkelser for alle barn og unge i Drammen.

Vi er stolte av å kunne presentere en helhetlig plan som tar for seg hele læringsløpet. Planen svarer med det opp et av de viktigste tiltakene i Læringsløp Drammen på organisasjonsnivå.

Oppbygging av planen

I helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse er det viktig å synliggjøre sammenhengen mellom planen og andre gjeldende styringsdokumenter for barnehage og skole. Planen konkretiserer hvordan vi skal jobbe med innholdet i rammeplan, fagfornyelsen og kunnskapsløftet ut ifra vår lokale kontekst og vårt utfordringsbilde, samt hvordan vi skal nå målsettingene for barn og unge i Drammen.

Barnehageloven
Rammeplan for barnehagen

Opplæringslova
Kunnskapsløftet

 

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de ulike brikkene i helhetlig plan for sosial og emosjonell kompetanse:

 

 Modeller og verktøy

Her beskrives de tre kompetanseløftene Være Sammen, PALS og Læring for livet, i tillegg til en egen knapp kalt «verktøykasse». Hver av de tre kompetanseløftene er delt opp i mindre deler der det ligger ressurser som kan brukes i arbeidsplassbasert kompetanseutvikling.

Verktøykassa er delt inn i verktøy som kan brukes innenfor sosial og emosjonell kompetanse og ulike kartleggingsverktøy som brukes for å kartlegge barn og unges trivsel og sosiale utvikling.

 

Utvikling av sosiale ferdigheter

Teorigrunnlaget til Gresham og Elliot ligger til grunn for brikken «utvikling av sosiale ferdigheter». Gresham og Elliot deler inn i syv grunnleggende ferdigheter: Empati, positiv selvhevdelse, selvkontroll, ansvar, samarbeid, kommunikasjon og inkludering. I tillegg har vi valgt å ha med en egen brikke for emosjonell kompetanse hvor det trenes på utvikling av et positivt selvbilde. Innenfor hver av disse gis noen kjennetegn for hva som er viktige ferdigheter ut fra barnets alder. Det gis eksempler på oppgaver som kan brukes for å trene barn og unges sosiale ferdigheter og emosjonelle kompetanse.

 

Mobbing og andre krenkelser

Når det er mistanke om at mobbing eller andre krenkelser finner sted, trer rutinebeskrivelse ved mobbing og andre krenkelser inn. Denne aktivitetsplikten er hjemlet i Opplæringsloven §9A-3 og Rammeplan for barnehagen.

Rutinebeskrivelsen forteller hvordan barnehager og skoler skal handle. Den baserer seg på anbefalingene fra Udir, Fylkesmannen og Mobbeombudet i Buskerud. Prosedyrebeskrivelsen tydeliggjør hva som skal gjøres, når det skal gjøres og hvem som har ansvar for hvert enkelt steg i prosedyren.

 

Når vanlig pedagogikk ikke er nok

Av og til trenger barn og unge hjelp og støtte utover det man kan få til i barnehage og skole alene. Som ansatt vil man da kunne ha behov for å be om råd og veiledning fra andre fagpersoner. Mange av tilbudene som beskrives her, gis av de ulike virksomhetene i Forebyggende tjenester.

 

Fremragende profesjonsutvikling

Denne brikken er knyttet til kvalitetskjennetegn innenfor fremragende profesjonsutvikling, og særlig kvalitetskjennetegnet «Læringsledelse av barn, unge og deltakeres læring». Viktige faktorer vil være den autoritative voksenrollen og klasseledelse/barnegruppeledelse.

 

Samarbeid med hjemmet og lokalsamfunnet

Ressursmobilisering hviler på en erkjennelse av at skoler og barnehager lykkes best i nært samarbeid med gode krefter lokalt, og den viktigste samarbeidspartneren er barn og unges foresatte. Forskning viser at når foreldrene engasjerer seg og samarbeider godt med barnehagen og skolen, gjør barn og ungdom det bedre både faglig og sosialt. Gjennom siste års samarbeid har frivillighet og barnehage/skole satt aktive og glade barn med solid sosial tilhørighet, innenforskap og talentutvikling som sin felles målsetning. Det er en klar sammenheng mellom befolkningens helsetilstand, utbredelse av frivillig virksomhet og kulturtilbudene i et lokalsamfunn. Her vil det være gode eksempler fra Drammen som også kan vise vei for nye. Brikken er delt inn i tre: Samarbeid med foreldre/hjemmet, frivilligheten og arbeidslivet.

Verdigrunnlag – menneskesyn og læringssyn

«Barn er født med vinger. Voksne lærer dem å fly» 

INNLEDNING  

Verdigrunnlaget og læringssynet beskrevet i dette dokumentet skal ses i sammenheng med rammeplan for barnehage og overordnet del for et fornyet læreplanverk for skole. I Rammeplan for barnehage av 2017 og i Fagfornyelsen for skole, skal danningsoppdraget gis en tydeligere plass. Mange viktige verdier og prinsipper som omtales i rammeplanen og den overordnede delen for skole, omtales ikke her. Her omtales det som er særlig viktig og et felles verdigrunnlag og læringssyn i Drammen.

VERDIGRUNNLAG 

Vi blir den beste utgaven av oss selv dersom vi behandles med respekt, får tillit, føler oss betydningsfulle i fellesskapet og anerkjennes for vårt potensial. Alle deler av mennesket er like viktig, akkurat som alle mennesker er like viktige.  Potensialet kan derfor ligge i både sosiale, emosjonelle, teoretiske, kunstneriske eller praktiske evner.

STYRKEBASERT TILNÆRMING 

I Drammen utvikler vi potensialet til alle barn, unge og deltakere slik at de blir trygge, aktive og selvstendige mennesker. Vi skal bygge på og finne barn, unge og deltakeres styrker, og begynne der. En slik styrkebasert tilnærming innebærer å anerkjenne den enkelte for det han eller hun kan, og ikke lete etter feil og mangler.

MENNESKEVERDET  

Grunnleggende tanker om likeverd, solidaritet og tro på de bånd som gjør oss avhengig av hverandre, ​skal prege oppvekstfeltet i Drammen kommune. Når voksne viser kjærlighet og omsorg for barn, unge og deltakere og tar dem på alvor, anerkjennes menneskeverdet som en grunnleggende verdi for barnehagen, skolen og samfunnet. ​

MANGFOLD SOM RESSURS 

Barnehage og skole skal bidra til at hver enkelt kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig fellesskap. Ved å se på mangfold som ressurs der menneskers ulike kvaliteter beriker, åpnes det for mange flere muligheter. Det å ha respekt for og å like ulikhet gjør at en kan skape ny mening og knytte bånd til andre i stedet for å stenge ute og krenke. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes.

TILLIT OG RESPEKT 

Om du skal lære av noen, eller lære sammen med noen, er det en forutsetning at du er trygg på at den andre vil deg vel. Voksne som viser andre tillit modellerer og gjør andre trygge. Voksne som er varme og responderende overfor barn og unge, og som samtidig setter tydelige grenser og har klare forventninger til akseptabel atferd viser en autoritativ voksenstil. En autoritativ voksenstil betinger balanse mellom nærhet og tillit i relasjonen og graden av krav og forventninger til atferd. Ansvaret for kvaliteten på relasjonen er plassert hos den voksne og det er rom for barn og unges medvirkning.

LÆRINGSSYN   

I Drammen tror vi at vekst, utvikling og læring skjer på mange vis og på mange arenaer. Lek, undersøkende og problembasert arbeid, læring gjennom bevegelse, ved å bruke fantasien og ved hjelp av kunstnerisk og praktisk virksomhet, står sentralt.

LEKENS BETYDNING 

 Vi skal ta særlig godt vare på leken. Lekens egenart skal anerkjennes, samtidig som det også skal legges til rette for lekbasert læring. Leken har en egenverdi og er en grunnleggende livs- og læringsform som har betydning for barnas sosiale og fysiske utvikling. Gjennom leken kan barn skape seg sosiale nettverk og utvikle sine sosiale ferdigheter.

AKTIV LÆRING  

Lekbasert og aktivitetsbasert læring er viktige didaktiske virkemidler for å gi gode vilkår for utvikling av skapende, kreativ og innovativ kompetanse.

Læring blir dyp og varig dersom vi kobler kropp, følelser, aktivitet og erfaringer til læringsarbeidet. Aktivitetsbasert læring, og læring gjennom relevante læringsutfordringer, blir derfor særlig viktig i våre barnehager og skoler for å oppnå dypere læring.

KRITISK TENKNING  

Barnehage og skole skal bidra til at barn, unge og deltakere blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet.

Kritisk tenkning og etisk bevissthet er både en forutsetning for og en del av det å lære i mange ulike sammenhenger og bidrar til at mennesker utvikler god dømmekraft. Lek, praktisk yrkesutøvelse og kunstnerisk arbeid krever også evne til å reflektere og gjøre vurderinger.

LÆRENDE TANKESETT  

Det å lære å lære, og å se på seg selv som en lærende hele livet, er viktig og blir enda viktigere. Om jeg gjør feil, men har forsøkt, er feilen bare første forsøk på å få til. Kraften som ligger i det å tro på sin egen vekst og utvikling og mulighet til å bli bedre er enorm.

Barn og unge trenger å lære seg selve kunsten å lære, altså å vite hvordan de kan tilegne seg kunnskap, ferdigheter og holdninger, og ha selvdisiplin nok til å gjøre det som skal til. Barna og unge skal kunne reflektere over hensikten med det de lærer, hva de har lært, hvordan de lærer og hva de skal lære. De trenger metakognitive ferdigheter.

Læring krever streving, og barn og unge må stimuleres til å være i grenseland mellom det man kan eller ikke kan. Dybdelæring krever både viljestyrke, selvkontroll og impulskontroll, og det er læringsmiljøet som stimulerer eller ikke stimulerer frem disse egenskapene hos barn og unge.

TILPASSEDE UTFORDRINGER OG HØYE AMBISJONER FOR ALLE 

Både barnehage og skole kan bidra til sosial mobilitet dersom barna får utfordringer som strekker, men ikke forstrekker. Gjennom å ha høye ambisjoner for alle barn, kan barnehager og skoler bidra til sosial mobilitet. Barnehager og skoler er avhengig av god støtte fra oppveksttjenestene for å oppnå dette. Høye ambisjoner og høy kvalitet i hele oppvekstsektoren kan utgjøre en viktig og positiv forskjell i barn og unges liv.

LÆRING I FELLESSKAP 

Vi lærer og utvikler oss i samspill med andre.  Læring skjer i sosiale og kulturelle fellesskap. Å kommunisere, samhandle med andre og delta, er kompetanse som blir bare viktigere og viktigere.  Utfordringene i dagens samfunn blir så komplekse at vi ikke evner å løse mange av dem alene, men må gjøre det i fellesskap.

Gjennom å vise at vi vil hverandre vel, gjennom å følge initiativ og bekrefte lek og læring, vil vi modellere en respekt og kjærlighet som vil sette i stand til å være raus, inkluderende, tolerant og kjærlig mot andre.

Vårt mål et at alle deltar i faglig sterke og lærende fellesskap der alle har høye ambisjoner på egne og andres vegne. Lærende fellesskap der vi får utvikle vårt potensial og får tilbakemeldinger som bekrefter at vi er i vekst, er det vi søker etter.

Språkplan

Språk er et verktøy vi bruker for å kunne handle i og forstå omverdenen. Forskning viser en klar sammenheng mellom språkutvikling og utvikling av sosial og emosjonell kompetanse. Siden språkutvikling og sosial og emosjonell kompetanse henger så tett sammen, er det viktig at språkplanen og sosemplanen ses i sammenheng.

Her finner du linken til språkplanen i Drammen.

 

 

Kick off plan for sosial og emosjonell kompetanse