Fremragende profesjonsutvikling

Profesjonsutvikling handler om å være i kontinuerlig utvikling gjennom hele karrieren. Det handler om å ha et lærende tankesett i et profesjonsfellesskap der det er diskusjon og refleksjon rundt språk, læringssyn, verdier og holdninger basert på et felles kunnskapsgrunnlag.

Kunnskapsstyrt profesjonsutvikling

Ansatte

 • bruker kunnskap, oppdatert forskning og erfaring i sin profesjonsutvikling ​
 • deltar i og bidrar til forskningsbasert kontinuerlig utvikling fra beste praksis til neste praksis. ​​
 • bruker anerkjente refleksjonsmetoder som Lesson Study og Marte Meo​​
 • utvikler seg i et faglig fellesskap gjennom monitorering av barn, unge og deltakeres utvikling

Læringsledelse av barn, unge og deltageres læring

Ansatte ​

 • utøver autoritativ ledelse​, det vil si varm og tydelig voksenrolle der barn, unge og deltagere blir sett i sin søken etter læring og utvikling ​​
 • forebygger, stopper og følger opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre​​
 • ser, anerkjenner og bygger videre på barn, unge og deltageres styrker og interesser og har forventninger til sosial utvikling for det enkelte barn​​
 • ​planlegger for det barn, unge og deltagere skal lære, med tydelige kriterier for måloppnåelse og definerer og følger opp bevis for læring​​
 • vektlegger at barn, unge og deltagere tar initiativ og er ressurser i egen og andres læringsprosess​​

Høye ambisjoner for egen og andres læring

Ansatte ​

 • bidrar til kontinuerlig forbedring og utvikling ​​
 • har et positivt perspektiv på og engasjement for læring og utvikling for alle​​
 • er lojale, dedikerte og opptatt av å yte tjenester med høy kvalitet​​
 • setter høye, tydelige og balanserte mål ​​
 • vektlegger samarbeid med andre for å løse komplekse utfordringer

Monitorering for utvikling

Ansatte​

 • kartlegger, analyserer og vurderer læringsprosesser kontinuerlig/fortløpende for å bidra til optimal progresjon og ivaretakelse av læringspotensial ​
 • bruker både dialog, observasjon og resultater eller produkter som grunnlag for monitorering​​
 • bruker barn, unge og deltageres erfaringer og synspunkter i monitoreringsgrunnlaget ​​
 • bruker monitorering for utvikling som grunnlag for tidlig innsats og tilpasset opplæring​
 • behandler data i tråd med personvernloven

Kontinuerlig forbedring gjennom beste og neste praksis

Ansatte​

 • utvikler sin faglige, pedagogiske og fagdidaktiske dømmekraft i dialog og samhandling med kolleger og tilpasset sitt nivå i karrierestigen​​
 • vektlegger samarbeid på alle nivåer og med alle aktører i læringsløpet ​​
 • bruker kvalitetsforbedringsmodeller som PUFF (planlegge, utføre, følge opp,​forbedre) eller DUEN (definering, utprøving, evaluering, ny drift) som grunnlag for​ forbedringsarbeid ​​
 • har en vekstorientert tilnærming til egen og organisasjonens praksis